Fiskaas spørsmål lyder: «Hvor står arbeidet med å sikre en avtale om sameksistens med fiskeriene, som Stortinget satte som vilkår for at Andøya Space skulle få statsstøtte?

Ingrid Fiskaa, SV.

I sin begrunnelse peker SV-representanten på at Andøya Space har fått tilsagn om statsstøtte for å utvikle en oppskytingsbase for småsatellitter. Hun viser til at Stortinget satte tre vilkår, hvorav det ene vilkåret var at Andøya Space fikk en avtale med fiskerinæringa om samarbeid og sameksistens.

Vilkåret var formulert slik:

«Andøya Space legger frem en plan som sikrer at andre næringers interesser ivaretas på en forsvarlig måte, herunder avbøtende tiltak for ulempe som forårsakes for andre næringer. I arbeidet med planen skal Andøya Space konsultere med relevante næringsaktører, herunder Norges Fiskarlag.»

Ingrid Fiskaa viser til at daverande statsråd i næringsdepartementet Nybø uttrykte seg slik i mai 2020, da regjeringa kunngjorde at de ville gi inntil 365 millioner i støtte til Andøya Space:

«Vi stiller krav om at Andøya Space Center i samråd med berørte næringsaktører finner løsninger som gjør at ulike næringer kan fortsette å leve side ved side på Andøya.»

Ikke reelt ønske

Nå viser Fiskaa til at det blir rapportert i media at dette tredje vilkåret slett ikke er på plass.

- Tvert imot har fiskerinæringa og Andøya Space ikke hatt samtaler sidan august, og koordineringsforumet mellom aktørene i området fungerer ikke. Fiskerinæringa opplever at Andøya Space ikke ønsker et reelt samarbeid, og at de ikke har brukt koordineringsmøtene til å gjøre avklaringer med fiskerne slik det var tenkt, men heller har gått utenom disse.

Jages vekk

Fiskaa viser blant annet til et leserinnlegg i Andøyposten 17. desember, der Andøy Fiskarlag forteller at Andøya Space Defense driver våpentesting på en måte som gjør sameksistens mellom næringene svært vanskelig. De okkuperer store område over lengre tid, og fiskerne blir i praksis jaget vekk fra viktige fiskefelt. Framtidige satellittoppskytinger vil komme på toppen av de eksisterende problemene, skriver Ingrid Fiskaa.

Ba om møte

Hun viser i sitt spørsmål også til at Sjømat Norge og Norges Fiskarlag i slutten av november ba om et møte om med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet om Andøya Space sin aktivitet. I brevet fra de to organisasjonene peker de på at det har vært lite dialog med fiskerinæringa i denne prosessen, og at de ønsker et dialogmøte for å sikre sameksistens.

Spørsmålet ble innlevert kort tid før julaften og er ennå til behandling hos næringsminister Jan Christian Vestre.