Det viser de siste tallene fra Norges Råfisklag.

Været holdt seg brukbart det meste av uka, før stormen slo til i helga.

Ferskomsetningen var noe lavere enn uka før, her var hysa et unntak. Fremdeles er det meste av torsken tatt utenfor Finnmark, og i området Troms-Lofoten dominerer seien, men her forventes en endring når vi går inn i februar. Frystomsetningen tok seg noe opp, og vi rapporterer om økte landinger av fryst råstoff i uke 4, melder laget.

Mest fersk

Råfisklagets omsetning i uke 4 er på 238 millioner kroner som er foreløpig tall. Det erfire tonn ned fra uka før. Syv million kroner var fra utenlandske leveranser. Omsetningen for norske båter stod dermed for 231 millioner kroner, fordelt med 140 millioner kroner på fersk og 91 millioner kroner på fryst råstoff.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 4 utgjorde 140 millioner kroner, ned fra 155 millioner kroner i uke 3. Torsk, sei, hyse og kongekrabbe var størst i verdi med henholdsvis 82, 22, 12 og 11 millioner kroner.

Omsetningen av fersk torsk utgjorde 2.210 tonn til en verdi av 82 millioner kroner, som var ned fra 2.360 tonn og 85 millioner kroner i uke 3. 1.250 tonn var tatt på garn, snurrevad stod for 660 tonn, line/autoline for 250 tonn, og mindre kvanta var tatt på trål og juksa. 670 tonn av garntorsken var levert i Vest-Finnmark, 430 i Troms og 90 tonn i Vesterålen. Nær halvparten av snurrevadtorsken, 320 tonn, var omsatt til kjøpere i Vest-Finnmark. 230 tonn var levert i Øst-Finnmark, ellers spredt. Også linetorsken var i hovedsak levert i Øst-Finnmark. Av totalen var dermed 1.000 tonn levert i Vest-Finnmark, 480 tonn i Troms, 450 tonn i Øst-Finnmark, 190 tonn i Vesterålen og 70 tonn i Lofoten. Fremdeles mest sei i fangstene fra Troms til Lofoten, der garnbåtene drifter med seigarn.

Omsetningen av fersk sei i uke 4 utgjorde 2.170 tonn til en verdi av 22 millioner kroner, litt ned fra 2.450 tonn tilsvarende verdi på 24 millioner kroner uken før. I likhet med torsken tas det meste av seien på garn som står for 1.360 tonn av totalen.

Deretter følger snurrevad med 720 tonn, juksa med 40 tonn og lina med 30 tonn. Geografisk fordeling viser størst leveranser til Vesterålen med 760 tonn av totalen, etterfulgt av Troms med 570 tonn, 550 tonn var levert i Lofoten/Salten, 90 tonn i Øst-Finnmark, 70 tonn i Vest-Finnmark, 50 tonn på Helgeland og 70 tonn i området Trøndelag/Nordmøre.

Hyse-økning

Kvantumet fersklevert hyse i uke 4 var 820 tonn til en verdi på 11,5 millioner kroner. En økning fra 750 tonn/10,6 millioner kroner uken før. Størst aktivitet i Øst-Finnmark med 330 tonn av totalen, hvorav 280 tonn er tatt med line og autoline.

Deretter følger Vesterålen med 230 tonn av totalen, hvorav line og autoline stod for 140 tonn av totalen.

I Troms var det levert 100 tonn, hvorav 54 tonn kom fra line og autoline. Lofoten og Salten står for 90 tonn, hvorav 63 tonn kom fra de samme redskapene.

Litt mindre kongekrabbe

Ferskleveransene av kongekrabbe i uke 4 utgjorde 31 tonn eller 11,1 millioner kroner i verdi. Det er en liten nedgang fra 35 tonn tilsvarende 12 millioner kroner i uken før. Av dette var 28 tonn fanget i det regulerte fisket av 159 båter. I det uregulerte fisket var det fanget 3,5 tonn av 16 båter. Størst kvantum fanget på Varangerfjorden med 11 tonn av totalen, deretter følger havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjorden der det var fanget 7 tonn, og 3 tonn var tatt i Porsangerfjorden. Kvanta under 2 tonn i resterende soner.

Mer fryst

Foreløpige tall for fryst råstoff fra norske båter i perioden viser 91 millioner kroner, opp fra 66 millioner kroner i uke 3. 1.430 tonn fryst torsk var størst i verdi med 54 millioner kroner, fulgt av 1.290 tonn sei og 630 tonn snabeluer verdt henholdsvis 16 og 10 millioner kroner.

Landingene utgjorde totalt 5.200 tonn, opp fra 4.490 tonn uka før. 1.990 tonn torsk var størst i kvantum, fulgt av 990 tonn sei, 760 tonn hyse, 760 tonn snøkrabbe og 560 tonn snabeluer. Det var leveranser fra 5 trålere med totalt 2.510 tonn, herav nevnte kvantum snabeluer, 1.460 tonn torsk, 310 tonn sei og 120 tonn hyse. 3 autolinebåter var inne med 940 tonn, herav 570 tonn hyse og 340 tonn torsk. 2 garnbåter hadde 525 tonn, der 425 tonn sei utgjorde hovedfangsten. En snurrevadbåt leverte 460 tonn, av det var 260 tonn sei, 120 tonn torsk og 80 tonn hyse. Snøkrabbekvantumet var levert av 4 båter.