Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter.

Dette gjelder virksomheter som:

  • er registrerte i merverdiavgiftsregisteret

  • har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og

  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Registreringen skjer ved at søknad med nødvendige opplysninger sendes Fiskeridirektoratet. For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig er det laget et digitalt søknadsskjema. Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert.

Registreringspliktige virksomheter skal:

  • rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned.

  • informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder om omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.

En egen forskrift som regulerer hvordan rapporteringen skal skje er på høring.

Høringsnotatet kan du laste ned og lese her. I høringen foreslås det også å åpne for at en virksomhet som ikke oppfyller kriteriene på visse vilkår likevel kan registrere seg frivillig. Foreløpig vil slike virksomheter ikke kunne registreres.

Fra 1. januar 2018 gjelder det også nye regler for hvor mye man kan ta med seg av fisk fra sportsfiske ut av Norge. I utgangspunktet kan den enkelte ta med seg 10 kilogram innenfor en periode på 7 dager, men den som fisker i regi av en registrert virksomhet vil kunne ta med seg inntil 20 kilogram.