Det viser de siste tallene fra Norges Råfisklag. Torsken er igjen tilbake på toppen over listen for arter med størst verdi i uke 26 etter 5 uker hvor sei og blåkveite har vært de største artene. Det ble omsatt 1.850 tonn torsk i uke 26 til en verdi på 21 mill kroner. Av dette av 1.160 tonn av torsken levert frossen. Ellers er det på det jevne for de andre artene. I Finnmark er det en økning i kongekrabbefisket hvor omsetningen i uke 26 var på vel 700.000 kr. Omsetningen i dette fisket fordeles omtrent likt mellom det frie og kvoteregulerte fisket.

Tar en med landinger fra utenlandske fartøy endte omsetningen i uke 26 på 84.3 mill kr, mens at totalomsetningen i tilsvarende uke i 2011 var 106,3 mill kr. Dette gjør en omsetningsmessig taper terreng til 2011 og forspranget til fjoråret er ved utgangen av uke 26 er på 254 mill kr.

Fiskeriene langs kysten er ellers preget av ferieavvikling, men det er noe fiskeriaktiviteten inneværende uke hvor sei, hyse, torsk, vågekval, reker, breiflabb og kongekrabbe er de viktigste artene.