Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth en en av flere som reagerer på at fiskeridepartementet har sendt ut lovendringene som følger av kvotemeldinga allerede nå, flere måneder før Stortinget har behandlet meldinga. Myrseth stilte tidligere denne uka følgende skriftlige spørsmål til Fiskeriministeren:

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Hva er grunnen til at statsråden har sendt ut forslag til endring i deltakerloven og havressursloven før Stortinget har behandlet stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping"?

Begrunnelse

Stortingsmeldingen "Et kvotesystem for økt verdiskaping" er nå til behandling i Stortingets næringskomité. Behandlingen har så vidt startet, og komiteen har ikke engang rukket å ha høring i saken. På tross av dette har NFD sendt ut høringsforslag til endringer i deltakerloven og havressursloven, med utgangspunkt i regjeringens forslag i meldingen, med høringsfrist 3. desember 2019.

Her følger ministerens svar:

Harald T. Nesvik: Regjeringens målsetting har hele tiden vært å legge til rette for at Stortinget kan ferdigbehandle Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping (kvotemeldingen) og nødvendige lovendringer samtidig. Dette har regjeringen gjort rede for i kvotemeldingen kap. 1 og 5, og det er dette som er årsaken til at jeg gjennomfører høringen av lovendringene allerede nå i høst og ikke venter til etter stortingsbehandlingen av kvotemeldingen.

Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom på at lovforslagene i høringsnotatet skal være en teknisk oppfølging av forslagene til tiltak som er presentert i kvotemeldingen, og som nå er til behandling i Stortinget. Tiltakene i kvotemeldingen har allerede vært gjenstand for alminnelig høring gjennom departementets høring 16. desember 2016 av NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem og departementets høring 23. mars 2018 om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem.

Regjeringen har dessuten vurdert det som ønskelig å gjennomføre en egen høring av lovforslagene, selv om disse er en teknisk oppfølging av kvotemeldingens forslag som allerede har vært på høring. Departementet har imidlertid ikke kunnet gjennomføre en slik lovhøring før framleggelsen av kvotemeldingen uten samtidig å forskuttere regjeringens forslag, noe som etter min mening ville ha vært uheldig. Regjeringen har derfor vurdert det som mest hensiktsmessig å gjennomføre høringen av lovendringene høsten 2019, i etterkant av framleggelsen av kvotemeldingen, slik at vi får tid til å legge fram en proposisjon tidsnok til at Stortinget får reell mulighet til å gjennomføre parallell behandling av kvotemelding og lovendringer.

Så er det naturligvis opp til Stortinget å velge når og hvordan det vil behandle regjeringens forslag, herunder om det vil gjøre endringer i lovforslaget som tidligere har vært på høring. Det gjelder for denne saken som for andre saker som regjeringen legger fram for Stortinget. Jeg kan for min del ikke se at det i så måte oppstår noen særskilte utfordringer i denne saken.