For å være med på forsøksfiske med reketrål er det et krav at det enkelte fartøy rapporterer til Fiskeridirektoratet etter endt forsøk.

- Det er svært viktig at alle som er med på forsøkene følger vilkårene som er gitt, slik at vi får inn nødvendige data. Dataene gir oss grunnlag til å kunne vurdere åpning av fjorden for kommersielt fiske med reketrål, melder direktoratet på sine nettsider.

Ytre del av Porsangerfjorden ble stengt for bunntråling på 1970-tallet.

I 2021 ble fjorden imidlertid åpnet igjen for et prøvefiske etter reker.

Prøvefisket ble videreført i 2022 med 9 påmeldte deltakere, hvorav 2 likevel ikke deltok. Havforskningsinstituttet har så langt mottatt 2 prøver fra fisket i 2021 og 2 prøver fra fisket i 2022.

Kvoten på 40 tonn er beregnet oppfisket. Det er avsatt 40 tonn til prøvefisket per år. Havforskningsinstituttet mener denne kvotebegrensningen bør videreføres i 2023. Totalkvoten fordeles ikke på antall påmeldte, men fisket stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.

Havforskningsinstituttet tilråder at rapporteringsplikten og prøvetakingen fra fangstene bør videreføres. Havforskningsinstituttet uttaler at: Prøvefisket er en unik mulighet til å følge med på hvordan et rekefiske utvikler seg i et tidligere ufisket område, og hvordan bestanden responderer på dette fisket. Rapporteringsplikten bidrar også med mer detaljerte fiskedata som ikke-kommersiell bifangst. Instituttet registrerer at rapporteringen fra rekefisket i ytre Porsangerfjorden har vært noe mangelfull i både 2021 og 2022.

Med bakgrunn i rådet fra Havforskningsinstituttet mener Fiskeridirektøren at det er hensiktsmessig å videreføre prøvefisket etter reker i Porsangerfjorden i 2023 med tettere oppfølging av krav for å sikre rapportering fra deltakerne.

Datagrunnlaget som har kommet inn er for lite til å kunne vurdere om prøvefisket tilsier at Porsangerfjorden bør åpnes på permanent basis for fiske etter reker. Det samme gjelder for om prøvefisket bør avsluttes og at fjorden igjen blir stengt for reketråling.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre prøvefisket etter reker i ytre Porsangerfjorden.