Ifølge Råfisklagets ukerapport for perioden 1. til 6. januar handler det meste om sei om bord på kystbåtene som har vært ute. Det ble levert til sammen 1.390 tonn fersk sei og 430 tonn torsk.

Innslaget av torsk er størst i Kvænangen og utenfor Rebbenesøy i Troms. Totalen for Troms lød på 240 tonn torsk og 160 tonn sei. Til sammenligning var innslaget av torsk i Vesterålen 20 tonn torsk og 530 tonn sei på snurrevad.

Fisket har for øvrig vært mye værhindret i starten av året.