- Vi er meget spente på hva fiskeriministeren har å si og om vi kan forvente noen endring av fiskeripolitikken i forhold til hans forgjenger, sier daglig leder for fylkesfiskarlaget, Steinar Jonassen.

Møtet starter i dag og varer til fredag. Fiskeriministeren ankommer torsdag ettermiddag, slik at han får med seg årsmøtemiddagen og rikelig anledning til uformelle møter med de som alltid frittalende representantene fra Norges største kystfiskerfylke.

Fredags morgen blir det mer formelt, da Nesvik innleder i årsmøtesaken «rammebetingelser for kystflåten». Steinar Jonassen håper fiskeriministeren her vil komme med avklaringer for hvor han står i viktige spørsmål.

– Dette er en meget viktig sak for fiskeflåten spesielt, men også for fiskeindustrien og de mange lokalsamfunnene langs kysten der fiskeri betyr mye, sier Jonassen. Han peker på at det ofte er store investeringer som gjøres i næringen og at det derfor er av stor betydning at det legges stabile langsiktige rammebetingelser som det er bred enighet om på Stortinget.

I saken om rammebetingelser vil det være fokus på en del av de forslagene som ble fremmet fra Eidesen–utvalget, samt reguleringssaker, ressursforvaltning, konkurranse om arealer i kystsonen og om petroleumsvirksomheten.

At Fiskarlaget står midt oppe i en omorganiseringsprosess, vil også bli drøftet. Generalsekretær i Norges Fiskarlag Otto Gregussen vil her innlede om arbeidet med organisasjonsprosessen der Fiskarlaget i fjor vedtok en modell der dagens sju fylkeslag skal bli til to.

Dette vedtaket er omstridt både i Nordland, Troms og Finnmark, og det knytter seg fortsatt spenning til vegen videre.

- Vi håper at årsmøtet ønsker å følge opp, og at styret får fullmakt til å arbeide videre med saken innenfor de rammer som landsmøtet vedtok i fjor, sier Steinar Jonassen, som forventer stort engasjement både om denne og de øvrige sakene på årsmøtet.