- For å øke målrettingen av dette virkemiddelet slik at levendelagret torsk omsettes utenom hovedsesong, vil Fiskeridirektoratet vurdere om kvotebonusen kan varieres gjennom kvoteåret. For å stimulere til levendelagring utenom hovedsesongen, kan man tenke seg en differensiert bonusordning der fartøy oppnår for eksempel 30 prosent kvotebonus i perioden 1. januar til 30. april og 50 prosent kvotebonus fra 1. mai og ut året, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Fiskeridirektoratet mener også det bør vurderes om det bør stilles vilkår om lagring i merd over et lengre tidsrom enn i dag. I gjeldende regulering må torsken stå minimum en uke i merd for å utløse kvotebonus. Videre vil det kunne være aktuelt å redusere bonuselementet over tid, for eksempel slik at 50 prosent kvotebonus videreføres til og med 2021, men deretter trappes gradvis ned.

Levendelagring av torsk bidrar til å forskyve leveranse av fersk torsk fra hovedsesongen på våren, til juni og juli. Bonuselementet spiller en viktig rolle, går det fram av en rapport som Fiskeridirektoratet har fått utarbeidet.

Aktørene som er intervjuet til undersøkelsen, både fra fartøy- og landindustrien, understreker at man ennå ikke har kommet på et nivå der aktiviteten er selvbærende. De mener det derfor er nødvendig med stabilitet og forutsigbarhet i ordningen. Slik vil det skapes tillit til at et utviklings- og investeringsarbeid i ordningen skal kunne betale seg. En for rask fjerning eller begrensning av bonuselementet vil svekke ordningen på slikt vis at den vil bli mindre benyttet, eller ikke benyttet i det hele tatt. Næringen har gitt uttrykk for at man ikke er klare til å «stå på egne ben» med levendelagring ennå, men behøver 3 – 5 år med videreføring av bonuselementet for å løse tekniske og praktiske utfordringer ved ordningen.