- Vi har fått frem viktige problemstillinger, og jeg har fått nyttige innspill og råd til regjeringens politikk for videre vekst i sjømatnæringa, sier Lisbeth Berg-Hansen som i august 2010 inviterte organisasjonene i næringa og en rekke ressurspersoner til å dele erfaringer og kunnskap om norsk sjømatnæring gjennom fire møter.

Visjoner

I oppsummeringen fra møteserien konkluderer Fiskeriministeren med at panelet har diskutert innhold og retning for regjeringas visjon Norge - verdens fremste sjømatnasjon. Visjonen gir nå føringer for departementets videre arbeid med blant annet regelverksendringer og prioritering av midler til ulike formål.

Omdømme

I pressemeldingen framholder fiskeri- og kystministeren at de videre har satt kommunikasjon og omdømme høyere på agendaen i forvaltningen og i organisasjonene, og blitt mer bevisst hvor viktig dette er for verdiskaping i sjømatnæringa.

I tillegg har panelet diskutert hvordan en kan legge til rette for økt videreforedling og produktutvikling. Særlig restråstoff er synliggjort som en ressurs og et viktig satsingsområde fremover. Det gjelder både for den modne delen av næringa og som grunnlag for vekst av ny næringsvirksomhet der marint restråstoff kan utnyttes.

Rekruttering

I meldingen sier statsråden at de også har diskutert rekruttering, og hva som må til for at flere unge mennesker skal få lyst på en karriere i marin sektor. På dette området kom det tydelige råd fra gruppa om at en må satse sterkere på å bevisstgjøre unge mennesker om hvilken betydning Norge har som en hav- og sjømatnasjon. For å følge opp dette er det er satt i gang et arbeid rettet mot barneskolen.