- Det er viktig og en god avklaring at det nå er på plass en kvoteavtale mellom Norge, EU og Storbritannia, sier leder Kåre Heggebø etter at partene fikk på plass en treparts avtale om bestandene i Nordsjøen fredag.

Fiskarlagets leder påpeker også hvor avgjørende det er i forberedelsene til den nye sesongen at avtalene er på plass i god tid før årsskiftet.

-Ja, dette er helt sentralt. Og at avtalene har et innhold som gir norske fartøy fiskemuligheter i EU-farvann. Vi har samtidig forventninger om å få i land en avtale med Storbritannia for 2022, sier Kåre Heggebø og understreker at også avtalen med britene er svært viktig for Norge og norske fiskere.

Kvoten på nordsjøsild er på 427 628 tonn, hvorav den norske kvoten er på 124 012 tonn. Totalkvoten har økt med 20 prosent, sammenlignet med i år.

Seikvoten er på 44 950 tonn, hvorav den norske kvoten er på 23 374 tonn. Det betyr at totalkvoten på sei er redusert med 24 prosent.

Torskekvoten ble satt på samme nivå som i 2021, og er på 13 246 tonn, der den norske kvoten er 2 252 tonn før avsetninger. Torskekvoten fortsetter dermed på et rekordlavt nivå også i 2022.De tre partene vil også videreføre de stengte gytefeltene i starten av 2022.

I tillegg vil Norge stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i 2022, som et ledd i gjenoppbyggingen av bestanden.