Blant høringsforslagene som nå strømmer inn til Fiskeridepartementet om Fiskerikontrollutvalgets rapport, har også Fiskarlaget levert sitt bidrag.

Her kan du lese Fiskarlagets innspill i sin helhet: Høring: Fiskerikontrollutvalget, mars 2020

Fremstår ikke realistisk

Fiskarlaget er skeptisk til utvalgets hovedforslag om å etablere et offentlig-privat samarbeid med mål om å utvikle et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring, basert på felles infrastruktur for utveksling av relevante data mellom forvaltningen og næringen.

Fiskarlaget viser til utvalgets ønske om at det skal skje en automatisk registrering av fangsten fra den tas om bord og fram til den er fremme hos forbruker.

- Etter vår oppfatning er det et krevende forslag å gjennomføre i praksis. I alle fall ligger det noe fram i tid. Under enhver omstendighet vil en gjennomføring kreve betydelige investeringer i utstyr, særlig for den minste flåtegruppen som ikke har noe utstyr i dag. Et system som innebærer at fisker ikke behøver å foreta manuell fangstestimering vil være positivt, men fremstår i dag mer som en visjon enn noe som på kort sikt kan gjennomføres.

En gang holder

Fiskarlaget støtter arbeidet med å forenkle dagens system.

- Fiskerne har i dag betydelig rapportering. Dersom dette kan forenkles ved at færre rapporter må sendes, vil dette være positivt. Fiskarlaget støtter derfor utvalgets ambisjon om en tverretatlig satsing, som sikrer effektive løsninger i tråd med «once-only»-prinsippet. Flåten må få slippe å registrere/ rapportere samme type informasjon på flere plattformer til ulike mottakere, slik situasjonen er i dag.

Må tilpasses størrelsen

Utvalget foreslår krav om elektronisk rapportering av fangst-, aktivitets- og posisjonsdata for alle norske fiske- og fangstfartøy ved bruk av eksisterende rapporteringsløsninger. Dette innebærer også krav til å melde inn tidspunkt for når fartøy planlegger landing.

- Fiskarlaget stiller spørsmål ved om behovet for et slikt krav for de minste fartøyene er godtgjort. Før en slik vurdering er gjort, vil Fiskarlaget ikke støtte forslaget fra utvalget. Under enhver omstendighet forventer Fiskarlaget at rapporteringskravene underlegges egne høringsprosesser. Det vil være nødvendig med differensiering av krav relatert til fartøystørrelse, skriver Fiskarlaget.