I løpet av 2017 gjorde Sjøfartsdirektoratets inspektører 557 havnestatskontroller av utenlandske skip. 227 av inspeksjonene resulterte pålegg mot skipet, mens det ble notert totalt 720 mangler.

Havnestatskontroller er inspeksjoner av utenlandske skip i nasjonale havner for å få brakt på det rene at skipet og utstyret om bord tilfredsstiller kravene i internasjonale regelverk, og at det er bemannet og drevet i henhold til reglene. Eventuelle mangler blir registrert og er manglene alvorlige nok, kan skipet bli tilbakeholdt.

Til opphogging

Gjennomsnittsalderen på skipene som ble inspiserte i 2017 var 18 år. Høyest alder hadde skipene fra Moldova, med et gjennomsnitt på 56 år.

I seks av inspeksjonene ble manglene ansett som så alvorlige at skipet ble tilbakeholdt. To av skipene som ble tilbakeholdt hadde Moldova som flaggstat, to var fra Bahamas, et fra Canada, og det siste seilte uten flagg. Tilbakeholdelse var knyttet til manglende sertifikater, mangler ved sikkerhetsutstyr, skrogskader, ISM eller korrosjonsskader.

Skipene fikk seile etter at manglene var rettet opp. Et av skipene ble frigitt for å gå til opphogging og et for å gå til nærliggende verksted for reparasjon.

Internasjonalt samarbeid

Samarbeider Norge er medlem av samarbeidsorganet Paris Memorandum of Understanding (PMoU), som består av kyststatene i Europa samt Russland og Canada. Dette er et samarbeid om kontroll av utenlandske skip som anløper medlemslandene. Utvelgelsen av skipene som skal kontrolleres er risikobasert, og et sett med faktorer som flagg, klasseselskap, skipstype, alder og historikk tas i betraktning ved tildeling av risikotype. Skip med høy risiko kontrolleres oftere enn skip med standard eller lav risiko.

Sjøfartsdirektoratet har 16 kontorer lokalisert langs hele norskekysten, fra Oslo til Hammerfest. Alle disse kontorene har inspektører som er autorisert for å foreta havnestatskontroll av utenlandske skip. Flest inspeksjoner blir foretatt i sør, som er mest trafikkert.