– Fiskeridirektoratet kontaktet Mattilsynet i slutten av august og ba om å få utlevert opplysninger som var innhentet fra brønnbåten «Øytind», sier Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet til direktoratets nettsider.

Transportforskriften § 9 femte ledd pålegger brønnbåtene å registrere åpning og lukking av ventiler automatisk, og skal på anmodning sende disse elektronisk til Mattilsynet.

– Ved å sammenholde opplysningene fra selskapet med data fra Fiskeridirektoratets databaser (FMC) og BarentsWatch, fikk vi mistanke om at «Øytind» hadde brutt transportforskriften § 22a, sier Lie.

Fiskeridirektoratet kontaktet Sølvtrans torsdag 6. september og ba om en nærmere forklaring.

– Fiskeridirektoratet fikk tilbakemelding 7. september fra Sølvtrans med en innrømmelse om at de ved én anledning hadde dumpet avlusningsvann fra brønnbåten «Øytind» i strid med bestemmelsene i transportforskriften, sier Lie.

Regelbruddet skjedde i forbindelse med avlusning ved oppdrettsanlegget Bjelkavik i Vindafjorden, 16. og 17. november i 2017.

Saken har også vært omtalt i mediene i sommer.

Kan slippe ut avlusningsvann på gitte vilkår

– Det er viktig å presisere at brønnbåter har anledning til å slippe ut avlusningsvann når de ligger til merd fordi det da regnes som en del av oppretters utslippstillatelse – på gitte vilkår, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har tidligere vært uklar på dette.

– I dette tilfellet har Sølvtrans derimot ikke fulgt regelverket, da de ved én anledning tømte behandlingsvann i et gytefelt uten å ligge ved merdkanten, sier Lie.

Reaksjon

Fiskeridirektoratet ilegger ikke overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene i transportforskriften.

– Når det gjelder spørsmålet om anmeldelse, er det et vilkår i lovens § 31 at regelbruddet er vesentlig og utført på en forsettlig eller grovt uaktsom måte. Fiskeridirektoratet anser ikke handlingen for å falle inn under kravene i bestemmelsen, sier Lie.

Videre oppfølging av selskapet gjøres av Fiskeridirektoratet region Sør og region Midt.