Eller for å være mer presis, registrere all informasjon om fisketurer med eller uten bifangst av sjøfugler. Det vil bidra til å tallfeste omfanget av sjøfuglbifangst – som er et viktig element i forhold til bærekraftsertifiseringen fra Marine Stewardship Council (MSC).

Kan gjøres enkelt

I oppfordringen Norges Fiskarlag har lagt ut på sin nettside, framholder de at rapporteringen kan gjøres på en enkel måte. Enten ved at fiskerne skriver ned registreringen på baksiden av sluttseddelen eller ved å fylle et mer detaljer spørreskjema som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet.

Registreringene skal brukes i et prosjekt Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har igangsatt.

Viktig for MSC-sertifikatet

Prosjektet skjer i tett dialog med Norges Fiskarlag og vil pågå gjennom hele sesongen i 2020. Som et ledd i prosjektet vil NINA stille med egne observatører i registreringsarbeidet.

- Selvrapportering fra fiskerne er både ønskelig for å skaffe data for estimeringer, og viktig for opprettholdelse av miljøsertifikatet. I tillegg er det, som følge av kravene fra MSC, nødvendig å ha informasjon fra uavhengige observatører på båtene. Hvis karantenereglene knyttet til Covid-19 blir redusert, vil NINA tilstrebe å få egne observatører ut på båter i den geografiske utbredelsen av rognkjeksfiskeriet, skriver fiskarlaget.