«Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N. «Det konstateres at dagens regulering og praktisering av kystfiskekvoten fremstår lite målrettet samt at kvotetillegget har høstet stor misnøye fra fartøyeiere i åpen gruppe i enkelte områder som ikke omfattes av ordningen. Som et utgangspunkt støttes forslaget om å utvide det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter.

Området må gjelde alle kommuner i Troms samt Ballangen og Tjeldsund i Nordland. Arbeidsutvalget har ingen motforestillinger mot at eventuelt også Steigen og Sørfold kommune blir en del av det geografiske virkeområdet. Arbeidsutvalget vil imidlertid være tydelige på at Tromsø og må være en del av det geografiske virkeområdet for tilleggskvoter. Vi kan ikke se at det er forhold i Tromsø by og nærmeste omegn som stiller fiskere i åpen gruppe i disse områdene i en annen stilling enn fiskere i de øvrige områder i de nordligste fylkene.

En negativ forskjellsbehandling av fiskere i et avgrenset område slik det foreslås fremstår både uheldig og urimelig. Videre så kan arbeidsutvalget akseptere en todelt modell, hvor bare en andel av kystfiskekvantumet, eksempelvis 2000 tonn, nyttes til tilleggskvoter, samt at de siste 1000 tonnene på ordningen fordeles i det mer avgrensede STN-området.

Det stilles likevel spørsmål ved hvordan en skal vurdere de ulike områder opp i mot hverandre når kvantum skal fordeles. Arbeidsutvalget vil og reise spørsmål ved om det er ønskelig at dette kvantumet skal fordeles ved en kvotebonusordning. På den ene siden fremstår det rimelig at alle fartøy med tilleggskvote gis adgang til fisket, slik det oppfattes at det ligger i forslaget. På den andre siden vil en slik ordning kunne bidra til et kappfiske, med den fordel og ulempe det gir for enkelte fartøy i gruppen og ikke minst mottaksleddet.»