– Resultatene av utvidede kontroll i vinter viser at å være til stede på mottak og på havet har hatt effekt, uttaler de.

– Må få på plass sikker sporing

Fiskeridirektoratet har i vinter hatt flere inspektører enn vanlig ute på oppdrag der det vblir landet fisk i region Nord og region Nordland. Inntrykket så langt er at det meste er innenfor regelverket, men noen reaksjoner har det vært

– Erfaringene så langt i år, som tidligere år, viser at det meste går rett for seg når det er kontroll tilstede. Selv med denne kontrolloffensiven skjer likevel de aller fleste landingene uten at inspektører er på plass. Inntil vi har bedre dokumentasjonssystem gir dette dessverre fortsatt stor risiko for lovbrudd. Derfor trenger vi nå å få på plass sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter, og automatiske vekter og veiesystemer ved mottakene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi har prioritert rettledning og har ikke avdekket så mange regelbrudd. Det har nok sammenheng med at de fleste holder seg til regelverket, og at vi er til stede ved landing av fisk og ute på havet har effekt, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland.

200 kontroller

I løpet av februar måned er det gjennomført rundt 200 kontroller av inspektører på land og av Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste ute på fiskefeltene. Kontrollene på land omfatter dokumentkontroll på mottakene og kontroll av fiskefartøyene ved landing av fisk.

Sjøtjenesten er på havet med tre fartøy og gjennomfører redskapskontroller, fangstkontroller og dokumentkontroller, driv rettledning og bidrar til at det ikke oppstår brukskonflikter når mange fartøy fisker i det samme området. I tillegg er Kystvakten til stede på fiskefeltene og Råfisklaget har inspektørar på mottakene for å drive kontroll sammen med Fiskeridirektoratet.

Forventer lengre sesong

Så langt er det gjort vedtak om 12 saker med ilegg av lovbruddsgebyr, og ett tilfelle er anmeldt. Det er sendt ut 19 rettledningsbrev der det blir påpekt mindre alvorlig regelbrudd, men som ved første brudd ikke medfører en straffereaksjon. Skreiinnsiget til innersida av Lofoten har latt vente på seg og sesongen vil trulig bli forlenget i år og vil trulig ikke være over før i månedsskiftet april/mai. Det betyr at Fiskeridirektoratets kontrolloffensiv også vil bli utvidet.

– Det er forventet stor aktivitet også i påska og vi vil derfor ha inspektører på kontroll både i påska og så lenge sesongen varer, avslutter Andersen.