Det er Pelagisk Forening som har henvendt seg til havforsker Kjell Utne på Havforskningsinstituttet og fått datamateriell som viser denne tendensen. Toktmålinger fra juli og august i 2007, 2010 og 2013 viser at makrellen blir stadig mindre i størrelse, melder Sildelaget på egen hjemmeside.

- Jeg har tatt ut data fra «Libas» som var med disse tre årene. Hvis man antar at dekningsområdet for «Libas» var noenlunde likt disse årene kan man sammenligne utviklingen i lengde ved alder i denne perioden. «Libas» dekket hovedsakelig norsk økonomisk sone og deler av smutthavet, skriver Utne.

- Jeg vil anta at fisket i 2010 stort sett var på 2005/2006 årsklassen som da var 4/5 år gammel. Denne fisken hadde nok en snittvekt på over 400 gram da den ble fanget. Nå fisker man altså på noe eldre fisk som er mindre i størrelsen enn for 3 år siden, mener havforskeren.

Makrellbestanden består akkurat nå av en god del 2- og 3-åringer. Utne tror 2-åringene trolig har trukket litt sørover, og i liten grad er representert i fangstene. Derimot vil det trolig være en del 3-åringer på feltene, som nå er ca 300 gram.

- I kraft av det høye antallet 3-åringer det er i bestanden, vil nok disse være med på å senke gjennomsnittsvekten i makrellfangstene. Men fangster som domineres av 3-åringer vil ha en lavere snittvekt enn 370 gram.