Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen var klare klare fredag formiddag.

- Etter noen år med ganske god tilstand for bunnfiskbestandene, har situasjonen for de viktigste artene blitt dårligere. Spesielt er torsken i dårlig forfatning. Derfor går kvoterådet for torsk kraftig ned for å sikre en bærekraftig forvaltning av bestanden i nær fremtid, melder Havforskningsinstituttet.

Halvert kvoteråd

Allerede i fjor ble rådet redusert med 50 prosent, men fortsatt høstes bestanden for hardt. 2020-kvoterådet på 10 457 tonn er en reduksjon på 70 prosent fra i fjor. Forskerne begrunner det med fortsatt dårlig rekruttering til bestanden også i 2019, noe man forøvrig forsker på for å finne en årsak. De første resultatene i et forskningsprosjekt satt i gang av Havforskningsinstituttet antyder at høyere temperatur under gyteperioden er en viktig årsak til den reduserte rekrutteringen.

Varierende for de andre bestandene

Seibestanden er fortsatt over de kritiske nivåene fastsatt for bærekraftig forvaltning, men også her er rådet at kvoten går ned med 15 % til 88 093 tonn. Hysebestanden er i god forfatning, mens dødeligheten er høyere enn forutsatt, og kvoterådet er på 30 228 tonn (ned 11 prosent).

Det samme gjelder for hvittingbestanden. Den er i god forfatning, men med høyere fiskedødelighet enn ønsket. Kvoterådet er derfor på 22 082 tonn, som er en nedgang på 13 prosent fra fjorårets kvoteråd.

Rødspettebestanden er i god forfatning, og høstes fornuftig, men kvoterådet går likevel ned for neste år og ligger på 131 439 tonn. Det er en nedgang på åtte prosent fra fjorårets anbefalte kvote.

For norsk fiske i Nordsjøen er sei og torsk de to viktigste bunnfiskbestandene.

Kvoterådene gis årlig av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), hvor Havforskningsinstituttet samarbeider med eksperter i landene rundt Nordsjøen.