Fjordlinjesaken skaper en voldsom frustrasjon blant de berørte fiskerne, og mange føler etter hvert en avmakt og oppgitthet. Fiskarlaget betrakter hele prosessen knyttet til utestengelsen av fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene som et overgrep mot en helyrkesgruppe. Utestengelsen har verken vært konsekvensvurdert eller tilstrekkelig belyst slik forvaltningsloven krever, heter det i et vedtak fra Landsstyret.

- Norges Fiskarlag viser til at organisasjonen gjennom hele 2013 har fremmet en rekke krav overfor Fiskeri- og kystdepartementet om justeringer/avskaffelse av fjordlinjeregimet som ble innført for området fra og med Finnmark til og med Stad i februar i år. Det er også gjennomført flere oppfølgende møter med departementet, senest den 5. oktober 2013, heter det i et vedtak fra Landsstyret tidligere denne uka.

- Denne saken skaper en voldsom frustrasjon blant de berørte fiskerne, og mange føler etter hvert en avmakt og oppgitthet over fiskerimyndighetenes inngripen i en tradisjonell fiskeriaktivitet som mange har drevet uforstyrret i mange tiår. Fiskarlaget betrakter hele prosessen knyttet til utestengelsen av fartøy over 15 meter fra å kunne utøve sitt årelange tradisjonelle fiske, både når det gjelder garn/line og not, innenfor fjordlinjene som et overgrep mot en helyrkesgruppe. Utestengelsen har verken vært konsekvensvurdert eller tilstrekkelig belyst slik forvaltningsloven setter klare krav om eller er forankret som et ledd i oppfølgingen av kystfiskeutvalgets innstilling, da denne kun berørte områdene utenfor de tre nordligste fylkene.

- Fiskarlaget anmoder om at departementet snarest foretar en fornyet vurdering av denne saken med bakgrunn i de anførsler som er framkommet foran, heter det blant annet i vedtaket fra Landsstyret i Fiskarlaget fra tidligere i denne uka.