Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

- Kvantumsmessig taper vi fortsatt til fjoråret når det gjelder ferske leveranser av torsk. 13.490 tonn torsk levert fersk pr uke 3 i år, mot 16.900 tonn i fjor. Reduksjonen viser seg i alle sonene fra Lofoten og nordover. Størst er nedgangen i Vesterålen der det til nå i år er fisket vel 1.300 tonn mindre enn til samme tid i fjor. Bra med båt på feltene, flere større snurrevadbåter har avsluttet sildefisket og gått over i torskefiske. Men vi ser også at vi inneværende uke vil tape terreng til fjorårets kvantum i uke 4, p.g.a. dårlig vær og landligge for kystflåten de første dagene i uka. Men skreiinnsiget er over oss, med gode rapporter fra nord i havet der det bare er sløye- og innfrysingskapasiteten til autolineflåten og trålerne som begrenser fisketakten. Flere frysetrålere har allerede rukket 3 torske- turer før de nå går til Nordsjøen for å fiske sei, heter det.

I løpet av årets tre første uker er verdien fra norske fartøy 75 prosent av verdien fra samme periode i fjor.

Mer fryst

Uke 3 ga et torskekvantum totalt på 6.440 tonn levert fersk, mot 7.900 tonn samme uka i fjor. Større takt i omsetninga av fryst (3.000 tonn torsk i år mot 2.120 tonn i fjor) bringer imidlertid grafen for uke 3 i nesten balanse med fjoråret. Totalt kom ukeomsetninga for norske båter opp i 107 mill kroner i årets uke 3 mot 142 mill kroner samme uke i fjor. Økende leveranser fra utenlandske fartøy, tre russiske frysetrålere og en engelsk ferskfisktråler leverte i uke 3 i år, verdi 19,5 mill kroner, men større aktivitet i fjor med leveranser fra 8 russiske frysetrålere og færøysk tråler til verdi 32 mill kroner.