Akula er konseptnavnet på en permanent nedsenket produksjon av laks med bruk av åpent merdsystem med en luftlomme som skal brukes som kontrollsone og fôringspunkt. Den kombinerte fôr- og luftsonen skal etableres på ønsket dyp og vil ifølge Lovundlaks gi en vesentlig reduksjon i smittepress, lusepåslag samt risiko for alge- og manetproblemer.

- Sammenlignet med hva som er i kommersiell drift i dag er luftlomme-aspektet av konseptet vurdert til å være noe mer enn naturlig teknologiutvikling, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å innebære et betydelig innovasjonspotensiale, skriver departementet i avslaget.

- Fôringsløsninger for undervannsfôring er, som søker opplyser om, kommersielt tilgjengelig. Søker mener at tradisjonelle blåsere som i dag brukes på fôrflåter ikke kan benyttes direkte til undervannsfôring i en luftlomme på ønsket dyp for prosjektet. Dette begrunnes med at i en seriekobling av blåsere vil trykk, og ikke minst temperatur, ødelegge fôret i form av fôrknus og fettslipp og dermed hevdes det at en alternativ løsning vil være nødvendig. Lovundlaks beskriver et fôringssystem med fôringspunkt i luftlommen og bruk av alminnelig tørrfôr-pellets som føres ned gjennom et rør.

- Når det gjelder den delen av prosjektet som omhandler overvåkning med kamera og sensorer eksisterer det i dag en rekke typer undervannskameraer, sensorer og kontrollsystemer for overvåkning av fisk i et merdsystem. Fiskeridirektoratet vurderer ikke at denne delen av konseptet innebærer noe nyhetselement som vil bidra i vurderingen av om prosjektet tilfredsstiller kriteriet om betydelig innovasjon, skriver direktoratet.