- Nå må vi jo forholde oss til forskerne, men det må jo være lov å diskutere, og å bruke den erfaringsbaserte og generasjonsbaserte kunnskapen som fiskerne sitter med, sier Roger Hansen etter meldingen om at ICES anbefaler en redusert torskekvote på 35.000 tonn for neste år.

Han konstaterer at forskernes anbefaling innebærer en nedgang på nær 5 prosent i forhold til årets totalkvote, som er på 725.000 tonn.

- Jeg har egentlig bare ett ord: skuffelse.

- Jeg mener forskerne ikke har fått med seg det som foregår fra Vesterålen og nordover til russegrensa. For det er brukbare registreringer av fisk som gyter lenger nord. Vi skal forholde oss til forskerne, men de burde ta mer hensyn til det fiskerne opplever under vinterfisket, sier Hansen.

Styret i Fiskarlaget Nord fattet 5. juni følgende vedtak i anledning det kommende kvoterådet:

«Styret viser til vinterfisket 2019 som har vært preget av betydelige mengder torsk langs kysten. Fiskerne rapporterer om store mengder fisk i alle årsklasser, som er i overensstemmelse med registrerte landingsopplysninger fra Norges Råfisklag som viser at størrelsessammensetning for omsatt torsk er variert. Samtidig er kvotene for torsk nord for 62°N satt ned med 21 % siden toppåret 2016.

Tilgjengeligheten og mengde fisk i havet oppfattes å være på et nivå som gir grunn til å stille spørsmål ved om bestanden av torsk nord for 62°N kan være underestimert. Med henvisning til den betydning den nordøst arktiske torskebestanden har for norsk fiskerinæring så mener styret at de erfaringer fra fisket som nå adresseres bør gis snarlig oppmerksomhet.

Vi er gjort kjent med at det som et utgangspunkt skal være lagt opp til en metoderevisjon for torsk i 2021. Styret mener metoderevisjon for torsk bør fremskyndes og iverksettes snarlig.

Det anmodes om at metoderevisjon for torsk tas opp som tema under neste møte i «Faglig utvalg for ressursforskning» (FUR).»