- Regjeringen lanserte nylig en ny storstilt satsing på utbygging av vindkraft til havs i norske farvann. Hensynet til fiskerinæring og havmiljø ble ikke nevnt med et eneste ord. Fra før har norske og utenlandske fiskere svært varierende erfaringer med dialog og samarbeid med vindkraftindustrien, skriver laget på egen nettside.

Lytter ikke til fiskerne

– Norges Fiskarlag og medlemslagene har gjennom flere år hatt en omfattende dialog med vindkraftselskap, vindkraftorganisasjoner og med departementene. Vi har erfart at fiskernes kunnskap og innspill i stor grad er blitt bagatellisert, sier seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg.

Sandberg mener hensynet til fiskeri og havmiljø sjelden blir inkludert i samfunnsøkonomiske analyser og i sentrale styringsdokumenter, som i stortingsmelding 36 (2020–2021) «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser».

- I Equinors Hywind Tampen-prosjekt ble for eksempel ingen av fiskernes innspill seriøst vurdert eller hensyntatt. Det viktige fiskefeltet på Tampen blir fra og med sommeren 2022 i stor grad ødelagt for fiske. Det skjer til tross for at staten reelt sett vil finansiere mer enn 90 % av anlegget. Det viser seg dessverre også at Hywind Tampen-prosjektet, totalt sett, heller ikke vil bidra nevneverdig til reduserte klimagassutslipp.

Tresifret milliardbeløp

Norges Fiskarlag har i utgangspunktet akseptert utbygging av vindkraftverk for et tresifret milliardbeløp på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Vår forutsetning har vært at fiske- og gyteområder, også innenfor disse åpnede områdene, blir ivaretatt på forsvarlig måte. Hittil har prosessene som skal ivareta dette vært lite betryggende, sier leder Kåre Heggebø.

Han sier fiskerne opplever et stort press for å ta i bruk hav- og kystområder til andre formål, ikke minst til vindkraft.

– Både bunnfaste anlegg og flytende turbiner søkes plassert på relativt grunt vann. Slike grunner er ofte sammenfallende med våre aller beste fiskebanker, gyte- og oppvekstområder.

Trænabanken

Ikke minst er det nå et svært stort press for å bygge ut vindkraftverk på Trænabanken utenfor Helgeland, også kalt Træna Vest eller Ytre Helgeland. Dette er et av de mest konfliktfylte områdene i Norge. Helgeland har per nå også et betydelig kraftoverskudd, og det vil reelt sett ikke være behov for å bygge ut dyr havvindkraft i dette området på svært lang tid.

– Hva som skjer videre i den saken vil bli en indikator på om regjeringen tar hensynet til fiskeri og havmiljø seriøst, påpeker Kåre Heggebø.

Du kan lese hele denne saken her.