Jonny Finstad er ifølge Lofotposten ikke fornøyd med at vi fortsatt ikke har fått i gang eksport til Japan. Det foreligger per i dag ingen eksportforbud til Japan, som fremstår svært attraktivt for norske produkter. Japan har stor appetitt på norsk kval, spesielt spekket som næringa i dag sliter med å finne anvendelse for.

Spørsmålet til ministeren lyder som følger:

«Selv om det nå er lang tid siden det norske selvpålagte eksportforbudet for kvalprodukter ble opphevet i 2001, har norsk kvalnæring ennå ikke oppnådd reell markedsadgang for norske kvalprodukter til Japan. En rekke tekniske og veterinære handelshindre gjør markedsadgang i praksis umulig, ifølge kvalnæringa. Når Japan nå melder seg ut av Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC), forstår jeg det slik at Japan ønsker å samarbeide nærmere med Norge med hensyn til vitenskapelige beregninger av kvalbestander og kvoter i japanske farvann, f.eks. innenfor rammen av Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen (Nammco), hvor også Island, Færøyene og Grønland er medlemmer, bl.a. for slik å ivareta japanske forpliktelser under Havrettstraktaten. Kvalnæringa har i lang tid etterlyst større intensitet og engasjement fra norske myndigheter for å oppnå reell markedsadgang. En samlet norsk sjømatnæring mener at myndighetene nå bør sørge for å oppnå praktisk og reell markedsadgang for norske kvalprodukter i Japan før Norge kan bistå og utvikle samarbeidet med Japan når det gjelder det vitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for japansk kvalnæring. Hva vil statsråden gjøre for å realisere Stortingets ønske om å oppnå reell adgang for norske kvalprodukter til det japanske markedet».

Ministerens svar vil foreligge innen få dager.