Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner som er vertskap for oppdrettsvirksomhet.

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem, fremgår det av en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

• kommunene 87,5 %

• fylkeskommunene 12,5 %.

Det skal videre holdes av 12,5 % av kommunenes andel, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Slik skjer utbetalingene:

Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.

Utbetalingene fra havbruksfondet skal skje i oktober hvert år. Direktoratet utbetaler midler bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.

Andelen på 12,5 %, som skal fordeles til kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse, skal utbetales annet hvert år, med første utbetaling i oktober 2017. Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.

Utgangspunktet for utbetaling i 2017 er tredelt:

Vederlag fra selskaper som i 2016 har betalt for 5 % vekst

Vederlag fra selskap som har betalt for 3 år med VTB (Variabelt Tillatt Biomasse)

Andelen på 12,5 % av kommunenes del av Havbruksfondet, øremerket kommuner som de to siste kalenderår har klarert ny lokalitetsbiomasse

Til sammen utgjør dette 60,4 mill. for utbetaling til 164 kommuner og 11 fylkeskommuner. Fiskeriminister Per Sandberg sier kommunene har mer i vente.

- Utbetalingene i denne omgangen er bare en liten smakebit, men kommunene har mye mer i vente. Vi er nå i ferd med å tildele ny vekst i oppdrettsnæringen, som kan gi betydelige inntekter til kommunene og fylkeskommunene i 2018. Mitt håp er at de ser denne gulroten, og at det stimulerer dem til å legge til rette for næringen, sier fiskeriministeren i en pressemelding.