Fiskarlaget tilrår økt kvoteenhet for maksimalkvote med 15 prosent i lukket gruppe og ett tonn økning i åpen gruppe.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har behandlet spørsmålet om refordeling i et møte 13. september 2012. Vedtaket er som følger:

- Norges Fiskarlag viser til arbeidsutvalgsvedtak av 6. september d.å. hvor en anbefalte å avvente refordeling i krok-garngruppens fiske etter makrell, men at saken skulle vurderes på nytt 13. september. Fiskarlaget har i samsvar med forannevnte foretatt en ny vurdering av spørsmålet om grunnlag for eventuell refordeling i krok- og garngruppen i fisket etter makrell. I følge tall fra Norges Sildesalgslag pr. 13. september 2012 har garn- og snøre gruppen fisket 7 978 tonn, det vil si 72 prosent av gruppekvoten. Det gjenstår 3 126 tonn eller 28 prosent. Oppfisket kvantum siste uke har økt med ca. 520 tonn, og værforholdene har i denne perioden vært vanskelig for flåten. Gruppen kan overføre 10 prosent av gruppekvoten til 2013, altså 1110 tonn (jf. § 6 i reguleringsforskriften). Dette vil si at det gjenstår 2 016 tonn som må fiskes innen utgangen av året, melder fiskarlaget på sine nettsider.

I følge Sildesalgslaget har 160 fartøy levert fangst i 2012, hvorav 41 fartøy har fisket opp den ordinære kvoten og har benyttet adgangen til å fiske på kvotefleksordningen. Det er fisket ca. 120 tonn på kvotefleksordningen.

- Ut fra gjenstående kvantum, fisketakt i gruppen, værutsikter den kommende uken og innkomne vurderinger fra medlemslagene har vi kommet til at en vil tilrå at det snarest foretas refordeling. Fiskarlaget går inn for at kvoteenheten for maksimalkvoten økes med 15 prosent. En har lagt avgjørende vekt på at det legges til rette for at også de minste fartøyene skal kunne ta del i refordelinger, som ledd i å sikre at gruppekvoten blir oppfisket. Fiskarlaget vil fortsatt følge utviklingen fisket for å vurdere behovet for eventuelle ytterligere kvotejusteringer.

- Norges Fiskarlag viser til at det er fisket 282 tonn i åpen gruppe, og at det dermed gjenstår 117 tonn (om lag 30 prosent) av kvoteavsetningen på 400 tonn til denne gruppen. På denne bakgrunn tilrår Fiskarlaget at kvoten i åpen gruppe økes med 1 tonn, fra 5 tonn til 6 tonn.