Rapporten som viser fordeling av strukturkvoter helt ned på fartøynivå ble lagt frem under åpningen av reguleringsmøtet i Bergen tidligere i dag.

Rapporten viser tall for eksisterende strukturkvoteordning og konvertering av strukturkvoter med 15 års lengre levetid. Informasjonen i rapporten kan ifølge Fiskeridirektoratet være nyttig i forbindelse med beslutning om konvertering av strukturkvoter.

Her kan du selv søke i tabellen.

Oversikten oppdateres løpende, og gir informasjon om strukturkvotebeholdningen helt ned på fartøynivå.

I rapporten tas det ikke hensyn til strukturgevinst som vil tilfalle fartøygruppen og dermed det enkelte fartøyfartøygruppen og dermed det enkelte fartøy. Dataene i rapporten oppdateres en gang i døgnet.

Rapporten viser også oversikt over konvertering av strukturkvoter med 15 års lengre levetid slik det er beskrevet i Meld. St. 32 (2018-2019) "Et kvotesystem for økt verdiskapning" (kvotemeldingen).

Her vises sum strukturkvoter i dagens ordning og etter konvertering. Det er også laget til en grafisk framstilling som sammenligner utvikling over tid for strukturkvote i dagens ordning og konvertert strukturkvote. Slik oversikt vises også for enkeltfartøyene som inngår i de ulike fartøygruppene. For enkeltfartøy vises det kvotesettet som har tilknytning til fartøyet på aktuelt tidspunkt. Aggregert visning for en fartøygruppe inneholder også kvotesett som ikke har tilknytning til et fartøy på aktuelt tidspunkt.

Beregningene av de konverterte strukturkvotene er gjort med bakgrunn i oppgitte konverteringsandeler i brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet til Norges fiskarlag 05.07.2019. I beregningene er det lagt til grunn en diskonteringsrente på 10 prosent.

Konvertering av strukturkvoter er foreslått som en frivillig ordning i kvotemeldingen. I rapporten har vi derfor valgt å ikke ta hensyn til strukturgevinster som skal tilbakeføres til fartøygruppene, siden det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å anslå hvor mange som eventuelt velger å konvertere. Dette gjelder både for eksisterende strukturkvoteordning og i forbindelse med konvertering.

For kvotefaktor er det kvotefaktor eller basistonn som er oppgitt.

For følgende fartøygrupper er kvotefaktor oppgitt i basistonn:

  • Ringnot

  • NVG-trål

  • Makrelltrål

  • Pelagisk trål

  • Nordsjøtrål

  • Ringnot uten konsesjon (SUK)