- Dette er totalt bortkastet og meningsløst og det kan overhodet ikke aksepteres av Nordland Fylkes Fiskarlag, heter det i et vedtak for arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag.

De refererer til Fiskeridirektoratets forskrift for regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 samt administrasjonens redegjørelse i saken.

- Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets bestemmelse om at fartøy under15 metersom skal fiske norsk vårgytende sild mellom Møre og sørlige del av Finnmark skal rapportere hver gang de krysser fjordlinjen og hver gang de starter og stopper fisket. Da skal melding om fartøy, samfiske, registreringsmerke, dato og klokkeslett rapporteres, heter det i vedtaket fra møtet der Einar Helge Meløysund som leder, samt Hilmar Olav Sivertsen og Fritz Nilsen var deltakere.

- Ikke ei sild under minstemål

Fiskeridirektoratet har begrunnet ordningen med at det er stor fare for å få sild under minstemålet i dette området.

- I hele 2011 har det vært fisket norsk vårgytende sild i dette området uten at det har vært registrert en eneste fangst i strid med gjeldene minstemål. Med andre ord prøver Fiskeridirektoratet å skape et problem av noe som slettes ikke er noe problem. Det man kan trekke ut av dette er at jo bedre fiskerinæringen går jo verre blir regelverket fra Fiskeridirektoratet! Man må etter hvert stille spørsmål ved hva som er Fiskeridirektoratets motiv med hensyn til det kontrollregimet som etter hvert etableres i næringen, heter det fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Ikke akseptabelt

Arbeidsutvalget er kjent med at denne problemstillingen var gjenstand for en drøfting i Fiskeridirektoratets utredning til Reguleringsmøtet i november og at Norges Fiskarlags representanter i møtet protesterte på den foreslåtte ordningen. Dette er ikke en akseptabel saksbehandling på en sak av meget prinsipiell og stor betydning for fiskerne og som en anser for å være starten på en innføring av elektronisk fangstrapportering i flåten under15 meterpå linje med det som flåten over15 meterhar i dag.

«Baksnakking»

Den type kontrollregimer som Fiskeridirektoratet legger opp til er direkte ødeleggende for fiskerinæringen. Den evige mistenkeliggjøringen av fiskerne fører til at fiskerne mister lysten til å drive innenfor fiskeryrket samt at rekrutteringen til yrket blir deretter. Dette er dessverre bare ett av Fiskeridirektoratets mange utspill for «å baksnakke» norsk fiskerinæring.

Fiskerne vil alltid måtte leve med at vår virksomhet kontrolleres og flåten under15 meterhar i 2011 hatt en rekke kontroller i disse områder med både inspektører på føringsbåtene under levering og med Fiskeridirektoratets eget fartøy. I tillegg har Fiskeridirektoratet gjennomført en rekke inspeksjoner på mottakene i området. Dette mener Arbeidsutvalget må være tilstrekkelig selv om en mener dette også er noe i overkant av hva som kan forsvares mht fiskeriaktiviteten.

Trakassering

- Når Fiskeridirektoratet nå ønsker å trappe dette kraftig opp, oppleves dette langt på vei som personforfølgelse og trakassering. I tillegg medfører dette en masse unødig ekstraarbeid for fiskerne.

- Nordland Fylkes Fiskarlag aksepterer ikke at fiskeflåten under15 meterskal pålegges en totalt meningsløs elektronisk rapportering av sin aktivitet og krever at bestemmelsen i §§ 18 - 19 i Forskrift for regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 øyeblikkelig oppheves.

- Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlag ta denne saken videre så snart som mulig og en forventer full oppfølging av våre synspunkter.