Fredag 17. november, ved midnatt, gikk fristen for å søke Fiskeridirektoratet om utviklingstillatelser ut.

– Mange har jobbet med sine søknader frem mot søknadsfristen, og derfor har vi hatt stor pågang de siste ukene. Vi har registrert 34 søknader de tre siste dagen, og åtte av disse ble levert innen timen før fristen gikk ut, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen, Øyvind Lie til direktoratets egne nettsider.

Fiskeridirektoratet har så langt behandlet 34 søknader. 23 av disse har fått avslag. 11 er funnet å ligge innenfor ordningen.

– Fiskeridirektoratet har mange ansatte som har jobber fulltid med å håndtere alle aspektene ved utviklingstillatelsene, fra vurdering av søknader, via klagesaker og mot endelige vedtak. Vi har til enhver tid 10 til 15 søknader til behandling, sier Lie.

Åtte har fått delvis avslag; Det vil si færre tillatelser enn de har søkt om. Alle bortsett fra én har klaget på helt eller delvis avslag.

– Vi har så langt behandlet over 20 klagesaker. Det er tidkrevende arbeid, som igjen er dimensjonerende for hvordan arbeidet med søknadene skrider frem, sier Lie.

Fem tilsagn er ferdige. Disse er Ocean Farming (SalMar), Nordlaks Oppdrett, MNH Produksjon, AkvaDesign og Marine Harvest Norway. Førstnevnte er allerede i gang med sin produksjon i den såkalte «havmerden».

– Ordningen har vært veldig ettertraktet. Aktørene i næringen vet at det er nødvendig med nye teknologiske løsninger for videre vekst, men også fordi tillatelsene vil innebære en vesentlig risikoavlastning ved at de kan konverteres til ordinære tillatelser ved oppfyllelse av målkriteriene, sier Lie.

Nærings- og fiskeridepartementet har returnert to saker til direktoratet, og fattet vedtak i en tredje.

Mange ber om innsyn

Detaljer om de ulike prosjektene har også vært av stor interesse, så det er estimert at det har kommet mer enn 1000 innsynsbegjæringer.

– Siden dette er utviklingsprosjekt, vil hver enkelt søknad måtte gjennomgås nøye og delvis sladdes før innsyn kan gis, utdyper Lie.

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon

Ordningen ble etablert for å stimulere til økt bærekraft, ønsket omstilling og innovasjon og økt verdiskaping i næringen. Ordningen er begrenset til å omfatte de store prosjektene som næringen selv ikke vil ta risikoen ved å realisere uten at staten bidrar ved tildeling av egne tillatelser.

Det er satt konkrete målkriterier som skal oppfylles for hver tillatelse, og man kan bruke opp til 15 år på å nå disse – selv om det kan gå betydelig raskere. Deretter skal det tas stilling til om de skal kunne konverteres til ordinære tillatelser. Kunnskapen og teknologien som blir utviklet i prosjektene deles slik at den kommer hele næringen til gode.