Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Fiskeridirektoratet høsten 2012. Resultatet fra toktet viste at bortsett fra overlevelse, var det ingen entydige forskjeller når det gjaldt skader og filetkvalitet mellom fisk som var pumpet direkte om bord på fangstfartøyet og fisk som ble overpumpet til et annet fartøy.

Lenke til rapporten finner du nederst på siden. Beskrivelse og illustrasjon av overpumping finner du på side fire i rapporten.

Vanlig å overpumpe

I flere tiår har det vært vanlig å overpumpe overskytende del av makrellen fra et notkast. Men bedre kjøle- og lagringskapasitet om bord, større kapasitet ved mottaksanlegg og kvotebuffer mellom årene er tiltak som har bidratt til å redusere behovet for overpumping.

Av naturlige årsaker tas det fremdeles større fangster enn det fartøyet har kapasitet til eller de ønsker å ta om bord. For å kunne håndtere dette er fangstfartøyet avhengig av et annet fartøy som ønsker å ta imot overpumpet fangst.

Bedre enn sitt rykte?

Mange fiskere opplever begrepet ”overpumpet fangst” som belastende når makrellen skal selges og de kan derfor vegre seg for å ta imot fisk fra andre fartøy fordi de risikerer redusert pris ved levering.

Det er naturlig at kjøperne fokuserer på kvaliteten til makrellen som er overpumpet, men spørsmålet er om den er bedre enn sitt rykte. Fiskerne er blitt mer bevisste på å bevare fiskens kvalitet under fangsthåndteringen og utstyr og fartøy har blitt bedre.

Redusere faren for dumping

For forvaltningen er det viktigste å redusere faren for at fisk kan bli dumpet som følge av at ingen ønsker å overta den overskytende delen av fangsten. Det er lite kunnskap som beskriver eventuelle kvalitetsforskjeller ved overpumping av makrell.

Fiskeridirektoratet tror at den nevnte utviklingen kan ha bidratt til å utligne de store kvalitetsforskjellene, men at begrepet ”overpumping” fortsatt oppfattes negativt. Med dette oppdraget til SINTEF ønsket vi å få på plass mer kunnskap og dokumentasjon.

Fortsetter undersøkelsene i 2013

Vi understreker at de gjennomførte undersøkelsene kun er å regne som et innledende prosjekt, da det kan være mange faktorer som kan påvirke eventuelle kvalitetsforskjeller under overpumping.

Fiskeridirektoratet planlegger å gjennomføre et oppfølgende prosjekt høsten 2013, men alle formaliteter er ikke på plass ennå. Vi ønsker å gjøre undersøkelser i starten av makrellsesongen for å kunne fange opp eventuelle kvalitetsforskjeller i den tiden da det kan være mye åte i fisken.