I et høringssvar påpeker de at dette er et svært viktig arbeid som kan bidra til å videreutvikle fiskerinæringen, melder de på sine nettsider.

Norges Fiskarlag er opptatt av å fortsette å bidra i arbeidet for å få til en økosystembasert forvaltning av ressursene i havet, som er basert på forvaltningsprinsippet i havressursloven, og har i sitt høringssvar understreket at de vil bidra med sin kunnskap og erfaring.

I tillegg til å komme med et skriftlig innspill, mener de at det kan være nyttig å gjennomføre et møte mellom Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet om saken om økosystembasert forvaltning. Laget har derfor bedt om at et snarlig videomøte med Fiskeridirektoratet om saken før de endelige avgjørelser om prioriteringer og tiltak tas.

Økosystembasert fiskeriforvaltning

Fiskeridirektoratet henviser i sin tilnærming til prinsippet om økosystembasert fiskeriforvaltning til at saltvannsfiskeloven i 2009 ble avløst av havressursloven. Mens saltvannsfiskeloven hovedsakelig fokuserte på de kommersielt utnyttbare fiskeressursene, omfatter havressursloven alle levende marine ressurser.

Ved å integrere bevaring og bærekraftig bruk, representerer havressursloven et regimeskift der målet er en økosystembasert fiskeriforvaltning.

Direktoratet viser til at det de siste 20-30 årene har vært et hovedmål for forvaltningen å sikre gjenoppbyggingen av de økonomisk viktigste fiskeressursene, som for eksempel de da nedfiskede bestandene av torsk, hyse, sei og sild. Dette har en langt på vei lyktes med, samtidig som økonomisk mindre viktige ressurser ikke har fått den samme oppmerksomheten.

Noen av disse mindre artene er i dårlig forfatning, og som ledd i utviklingen av en økosystembasert fiskeriforvaltning har myndighetene de senere årene styrket forvaltningen også av disse ressursene.

Den aktuelle høringen er et av verktøyene som nå brukes for å hente innspill til hvordan knappe ressurser til forskning og forvaltning kan gi grunnlag for å prioritere innsatsen der det til enhver tid er størst behov for å utvikle og fastsette nye forvaltningstiltak.

Bestandstabellen og fiskeritabellen er laget for å dekke dette behovet. Tabellene oppdateres hver vår av Fiskeridirektoratet etter konsultasjoner med Havforskningsinstituttet. Den årlige oppdateringen gjør tabellene til et dynamisk verktøy, der Fiskeridirektoratet løpende kan fange opp ny kunnskap og nye problemstillinger, vises det til i bakgrunnsomtalen av denne forvaltningsmodellen.

Fiskarlagets innspill

Siden 2009 ble altså økosystembasert fiskeriforvaltning og oppfølging av forvaltningsprinsippet behandlet i reguleringsmøtet som har blitt avholdt på forsommeren. Imidlertid er nå saken tatt ut av reguleringsmøtet, og det gjennomføres i stedet skriftlige høringsrunder.

Fiskarlaget har som nevnt kommet med en rekke innspill knyttet til de prioriteringene direktoratet ønsker å legge opp til.

De har i sitt innspill uttrykt at de er tilfreds med at direktoratet nå vil prioritere breiflabb, samtidig at de mener arter som uer og pigghå bør arbeides mer med.

Bredden i deres innspill kan også eksemplifiseres med at de også kommenterer Fiskeridirektoratets arbeid med redskapsutvikling- og arbeid mot marin forsøpling fra fiskerinæringen.

- Vi kan vanskelig være annet enn enig i at forsøpling av kyst og havområder er et globalt problem, også når det gjelder å kunne høste de marine ressursene på en bærekraftig måte, heter det.

- Det må jobbes på tvers av landegrensene for å løse problemet. Samtidig er vår erkjennelse at også fiskerinæringen bidrar til marin forsøpling. Fiskarlaget har derfor tatt initiativ til å utvikle en internasjonal standard for hvordan søppel bør håndteres om bord i fiskefartøy. Standarden vil støtte oppunder arbeid som pågår i forbindelse med sirkulær økonomi og flere av FNs bærekraftmål, som for eksempel de som går på å beskytte liv under vann og på land og redusere sult. Standarden vil også bidra positivt når det gjelder å unngå såkalt spøkelsesfiske.

Det er nå etablert en arbeidsgruppe i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (ISO/TC 234/WG 10 - Waste management on fishing vessels), med norsk ledelse og sekretariat. Etter planen vil den aktuelle standarden (ISO 5020) bli ferdigstilt i 2023.