- Rederiene roper et stort varsko for nærskipsfartens eksistensgrunnlag. Bakgrunnen er endinger i svært viktige rammevilkår for næringen, i tillegg til store kostnadsøkninger for rederiene som driver sjøtransport langs norskekysten, skriver Kystrederiene i en pressemelding.

Tirsdag denne uka møttes rederier og politikere på Stortinget.

Fra vei til vann

Kampen for å flytte godset fra vei til vann har vart i flere tiår, men fortsatt er det lite fart i sakene. Nå er det grønt skifte, og rederiene etterlyser tiltak.

- Det er bred politisk enighet om at den maritime næringen og sjøfolka er en svært viktig del av løsningen for et grønnere samfunn, da sjøtransporten kan flytte mye gods med svært reduserte klimagassutslipp, sammenlignet med transport på vei, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene. Han fortsetter:

- At rammevilkårene er langsiktige og forutsigbare er helt nødvendig dersom maritim næring skal klare å henge med i den grønne omstillingen.

Økte avgifter

Kystrederiene peker på at Norge er et høykostnadsland. - For å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk i et marked med skarp internasjonal konkurranse trengs tilskuddsordninger, slik som i andre europeiske land. Seinest i fjor høst svekket regjeringen tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, ved å innføre ett makstak per sysselsatt.

- Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk er det viktigste rammevilkåret næringen har i dag, og den innførte endringen er en katastrofe for den norske sjømannen, uttaler Nils Tore Melingen, som driver rederiene Biofeeder og Lighthouse Ship Management, med hovedkontor på Austevoll.

- Vi mener taket må fjernes, og ordningen må gjøres permanent og robust, enten gjennom et lovarbeid eller ved å gjøre slik som i Danmark, hvor nettolønnsordningen er rendyrket og ikke er en utgiftspost på statsbudsjettet, legger Borge til.

Må favne nærskipsfarten

Ifølge Kystverket anløper godsskip om lag 3000 ulike anløpspunkter langs Norskekysten årlig. Et stort totalvolum gjør kortere transportoppdrag svært viktig for mange aktiviteter langs kysten, samtidig som den gir en betydelig samfunnsgevinst i form av reduserte eksterne kostnader ved redusert veitransport.

- I disse dager er det varslet om endringer i rederiskatteordningen, hvor det foreslås innføring av et utseilingskrav på 30 nautiske mil. Samtidig har det generelle kostnadsnivået for rederiene økt betydelig, bl.a. steg CO2-avgiften for sjøtransport alene med 28 % i år, skriver Kystrederiene.

- Et utseilingskrav i en tid hvor vi skal kutte klimagassutslippene gir ingen mening. Skal vi nå målene om godsoverføring er det viktig at også laster på kortere avstander er med. Det blir ingen grønn omstilling med rød bunnlinje, slår Borge fast.

Lydhøre politikere

Representanter fra de fleste politiske partiene var til stede og flere uttrykte at de kom til å ta dette videre og bidra til å finne en løsning for sjøtransporten.

- Et svært godt møte der næringen selv kom til ordet, og det er nå viktig at Stortinget tar signalene videre og jobber for bedre rammevilkår fremover, uttaler Helge Andrè Njåstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Hordaland.

- Vi opplever et stort engasjement fra de folkevalgte, og våre medlemmer i nærskipfarten har nå en klar forventning til at rammevilkårene for sjøtransporten følges videre opp politisk, avslutter Tor Arne Borge.

FAKTA:

Både rederiskatteordningen, sjømannsfradraget og tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er helt nødvendige vilkår for å sikre norsk maritim kompetanse og en konkurransedyktig sjøtransport i Norge. Rammebetingelsene i Norge er tilpasset norsk aktivitet.

Øvrige EU-land med maritim virksomhet har også lignende ordninger tilpasset sin aktivitet. Bakgrunnen for ordningene er at EU-landene skal holde en felles front mot 3.land.