Vindkraftanlegget Hywind Tampen er det første havvindanlegget som etableres i norske farvann, og anleggsarbeidet har akkurat startet.

- Det er svært viktig at dette blir gjort skikkelig og det blir hentet inn relevant informasjon og kunnskap om eventuelle konsekvenser en slik utbygging kan ha for miljøet, bestandene, økosystemene og fiskeriene. Resultatene fra slike undersøkelser kan benyttes for å si noe om konsekvensene i større skala, og spesielt nå når Regjeringen skal satse storstilt på utbygging av havvind i våre norske farvann med 30 GW innen 2040. Vi forventer derfor at Miljødirektoratet fastsetter vilkår i tillatelsen som kan bidra til å sikre at denne og andre fremtidige havvindutbygginger ikke skader fiskebestandene og fiskeriene i norske farvann, sier Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt.

Henter råd hos Havforskningsinstituttet

I klagen fra Fiskebåt blir det pekt på at det er Fiskeridirektoratet som har forvaltningsansvar for fiskebestandene i de norske havområdene, og de skal søke råd hos Havforskningsinstituttet (HI) i forvaltningsprosesser som berører fiskebestandene.