Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og kystdepartementets godkjenning til å øke føringssatsen for taskekrabbe med 25 øre. Føringssatsen økes fra kr 1,40 til kr 1,65 pr kg krabbe som føres fra mottaksstasjoner som er "ekstra kostnadskrevende områder”. Økningen gjøres gjeldende for kvanta seddelført f.o.m. 10. oktober 2011 og inntil videre. Det er en forutsetning at økningen skal dekkes innenfor den ordinære føringsramma på 2 mill.