Daniel A. Øien

Havforskingsinstituttet foreslår utprøving av flere ulike løsninger som kan redusere den genetiske påvirkningen på villaks og smittespredning av blant annet lakselus, melder Havforskningsinstituttet i et høringsbrev til Fiskeri- og kystdepartementet.

Rent konkret dreier det seg om:

  • Bruk av stor settefisk som vil korte ned produksjonstiden i åpen merde og dermed gjør det lettere med effektiv brakklegging i større områder.

  • Bruk av lukket oppdrettsteknologi som vil fjerne smittepresset fra lakselus i deler av produksjonsfasen i sjø.

  • Å vurdere bruk av steril triploid laks på enkelte lokaliteter i området.

Havforskingsinstituttet ber om en streng tolking ved innføring av frysing av tillatt biomasse i oppdrettsanlegg i Hardanger. I tillegg ber de om at det må komme andre mer målrettede tiltak for å få ned smittepresset av lakselus, andel rømt oppdrettsfisk i elvene og mulighet for genetisk påvirkning på de ville laksestammene.

Ut fra kunnskap om mengden av lakselus og rømt oppdrettslaks, samt om utskiftingen av vassmasser i Hardangerfjordbassenget, mener instituttet at det er lite trolig at frysing av situasjonen på dagens nivå vil oppfylle formålet med forskriften om "Særskilt tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden".