Hvordan skal et framtidsrettet transportsystem bli i Nord-Norge? Og hvordan kan transport bidra til at folk fortsatt skal bo og jobbe i vår nordligste landsdel? spør Statens Vegvesen i en pressemelding.

Svarene vil komme gjennom konseptvalgutredningen som nå pågår. Det er første gang staten utreder både veg, jernbane, luftfart og sjøfart i samme utredning, konseptvalgutredning (KVU) for transport i Nord-Norge. Arbeidet ledes av Statens vegvesen, og har bred deltakelse fra Statsforvalterne og de andre transportvirksomhetene Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet. I tillegg er fylkeskommunene, regionråd og Sametinget representert i arbeidet.

- Både veg, tog, fly og sjøtransport har viktige roller og funksjoner i landsdelen, og disse forskjellige transportformene utfyller hverandre. Derfor ser vi dem i sammenheng i utredningen, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen, som leder styringsgruppa.

Hva, hvordan og hvorfor

Nord-Norge utgjør over 1/3-del av Norges areal, og er like stort som Sveits, Belgia og Nederland til sammen. Det grenser til tre land, og har 40 prosent av Norges kystlinje. Det er store avstander og lange reisetider både innad i Nord-Norge og mellom nord og sør i landet. I tillegg gjør værforhold, ras og skred at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser.

- Både innbyggere og næringsliv har behov for raskere, trygg og miljøvennlig transport med større forutsigbarhet enn i dag, påpeker Lund. Oppdraget fra Samferdselsdepartementet går ut på å komme fram til de beste måtene å løse utfordringene på, og å gjøre en prioritering av hvilke tiltak som bør komme først.

Dette jobber de med

Hovedtemaene i utredningen er de lange transportstrekningene, altså forbindelsene som knytter landsdelen sammen med resten av landet, forbindelsene på tvers og til Svalbard og utlandet. I dette arbeidet ser vi både på E6, jernbane, de viktigste flyforbindelsene, og sjøtransport.

Signe Eikenes er prosjektleder for KVU’en, og forteller at arbeidet er delt inn i ulike temaer.

- Vi har åtte prosjektgrupper, som jobber med blant annet næringstransport, beredskap, urfolks interesser og ny teknologi. Gruppene er sammensatt av folk fra Vegvesenet, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor, i tillegg til de berørte fylkeskommunene Nordland og Troms og Finnmark. Vi har også god og hyppig kontakt med Statsforvalter, regionråd, reindriftsnæring, Sametinget og lokale interessegrupper.

Blir det mer jernbane i nord?

Nord-Norgebanen, en ny jernbane nordover fra Fauske til Narvik og Tromsø, er stadig et hett debatt-tema både nasjonalt og innad i landsdelen.

- Jernbanedirektoratet gjorde en overordnet vurdering av Nord-Norgebanen i 2019. Nå får vi muligheten til å gå dypere inn i spørsmålet om ny jernbane i landsdelen. Vi ser også på hvordan Nordlandsbanen og Ofotbanen best kan utvikles videre, sier Hanne Juul i Jernbanedirektoratet.

Hva er en KVU?

En konseptvalgutredning gjennomføres før alle annen planlegging starter. De viktigste målene er:

• Å foreslå best mulige transportløsninger ut fra behovet i analyseområdet

• Danne beslutningsgrunnlag for politisk behandling og videre planlegging

• Bidra til at det er de realistiske tiltakene som blir planlagt

En KVU skal altså ikke planlegge konkrete prosjekter.

Dette er viktige temaer i arbeidet med KVU for transportløsninger i Nord-Norge:

• Utrede de lange transportene for alle transportformer, og samspillet mellom disse. Det inkluderer Nord-Norgebanen

• Samfunnssikkerhet med vekt på bosetting og befolkningens sikkerhet

• Næringslivsutvikling og verdiskaping

• Bo- og arbeidsmarkedsregioner

• Samiske interesser

• Innfasing av el-fly kan gi behov for ny lufthavn- og rutestruktur

Mer om oppdrag og mandag finner du her: KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Status i arbeidet

Utredningen skal være ferdig i 2023. Før den tid legger vi opp til bred medvirkning gjennom verksteder og innspillskonferanser, både digitalt, og forhåpentligvis også etter hvert fysisk. Utredningen skal etter planen legges ut på høring i siste halvår 2023.