Forslaget er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket, hvor det fremgår følgende: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til hvordan anbefalingene i Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket skal følges opp på en måte som ivaretar det tredelte formålet i havressursloven og sikrer en forsvarlig forvaltning av kvotesystemet som skaper tillit hos alle aktører i fiskerinæringen.

I bestillingen bes det om at Fiskeridirektoratet skisserer følgende tre alternative tilnærminger i høringsnotatet:

• En betydelig innstramming i leiefartøyordningen for nybygg for å hindre at en økende andel av kvoten mangler tilkobling til et fartøy. Fiskeridirektoratet bes også drøfte om andre tiltak enn endringer i leiefartøyordningen for nybygg kan være egnet for dette formål.

• Endringer i leiefartøyordningen for nybygg slik som skissert i Fiskeridirektoratets brev av 4. desember 2020 til Nærings- og fiskeridepartementet.

• En videreføring av gjeldende leiefartøyordning for nybygg.

I bestillingen gis Fiskeridirektoratet videre anledning til å skissere ytterligere alternative endringer i leiefartøyordningen for nybygg. Høringsfrist er satt til 12. september 2023.

Les mer om saken her:

Høring om forslag til endringer i leiefartøyordningen for nybygg mv.