Samtidig med at statsråd Skjæran entret podiet til Kystfiskarlagets landsmøte i Bodø slapp Nærings- og Fiskeridepartementet en pressemelding hvor det fremkommer at man vil gjøre visse justeringer i kravene til rapportering.

Skjæran har vært under sterkt press hele sommeren. Fiskere langs hele kysten har vært unisone i sine protester mot at sporings- og rapporteringsregimet som tidliger har vært anvendt på større båter, nå dras ned i sjarkflåten. Fra 1. juli ble flåten mellom 11 og 15 meter inkludert i ordningen, og fra nyttår er det planlagt at også flåten mellom 10 og 11 meter skal inn. Deretter skal også de minste båtene innlemmes i ordningen, som innebærer at fiskerne må melde fra når og hvor de går, hva de har ombord, og når og hvor de planlegger å lande fangsten.

Les Kyst og Fjords saker om sporing og rapportering her.

Forenkler

- Det vil komme en løsning for rapportering av usorterte fiskeslag der det er små kvanta, og det vil komme en sterk forenkling av kravene til rapportering ved låssettingsfiske. Det ses også på muligheten for en enklere avgangsmelding. Departementet har bedt Fiskeridirektoratet og Kystvakten samordne sine rapporteringskrav, slik at fiskeren kun skal trenge å rapportere i en løsning. Departementet er nå i dialog med Fiskeridirektoratet for raskt å finne fram til gode praktiske løsninger som ivaretar dette, sier Skjæran i pressemeldingen.

De nye kravene til sporing og rapportering trådte i kraft for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter 1. juli, og tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandørene er ifølge Skjæran at innføringen går bra for det store flertallet.

Riktig og viktig

Samtidig rapporterer fiskerinæringen at detaljeringen i rapporteringskravene er for stor. Nærings- og fiskeridepartementet har over tid arbeidet med forenklinger på noen av rapporteringskravene for flåten under 15 meter. Tilbakemeldingene fra fiskerinæringen bekrefter at dette er riktig og viktig, heter det i pressemeldingen.

Forvaltningsdata

- Så må vi ikke miste av synet at rapporteringen ikke kun har et kontrollformål. Minst like viktig er det at rapporteringen vil gi forskning og forvaltning bedre kunnskap om kystnære bestander. Fiskerne har selv vært opptatt av at vi har for dårlige fiskeridata til å underbygge deres interesser i for eksempel arealsaker. Kvaliteten på fiskeridata er avhengig av hvorvidt fiskerne rapporterer kvalitativt gode data. I tillegg ligger det muligheter for varsling og et sikkerhetsaspekt i systemene vi nå innfører som jeg er veldig opptatt av, sier Skjæran.