Det er Sjøfartsdirektoratet som melder at havet nord for 62. breddegrad nå er godkjent som nytt lavutslippsområde for skip som slipper ut NOx og SOx, og at ikrafttredelse finner sted 1. januar 2026. Sør for 62° ble dette innført i 2022. Ifølge fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag får vedtaket som viktigste konsekvens at nye skip som skal operere i området må ha et Nox renseanlegg om bord.

- Vi har jo vært igjennom denne prosessen for noen år siden, og jeg har ikke problemstillinga lengst framme i pannebrasken. Det ble en del diskusjon rundt dette om at båter i sør ble dyrere å bygge enn i nord, men ting har vel gått seg til, sier Martinsen til Kyst og Fjord.

Negative helseeffekter

– Utslipp av NOx, SOx og partikler fra skip er vist å ha negative helseeffekter og er skadelig for miljøet. For å redusere utslippene og de negative effektene ønsker vi å innføre strengere krav til utslipp i Norskehavet, sier Vidar A.T. Thorsen, seniorrådgiver på internasjonalt miljø i Sjøfartsdirektoratet.

Direktoratet melder at Norge sendte inn forslag til den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO under MEPC 81 (Marine Environment Protection Committee), for å etablere et nytt lavutslippsområde i Norskehavet nord for 62. breddegrad. - Forslaget fikk massiv støtte, og IMO-komitéen godkjente endringer til vedlegg VI i MARPOL, skriver direktoratet.

Prosessen videre nå, vil være et vedtak i IMO.

Kystnære strøk i nord mer utsatt

- De som er bosatt i kystnære strøk i nord er mer utsatt for skadelige utslipp fra skip. Videre har Norskehavet høy biologisk produksjon som tjener som mat for viktige fiskebestander, og som er gyteplass for verdens største torskebestand. Reduserte utslipp fra skip vil bidra til å forbedre luftkvaliteten i området, og bevare økosystemer i havet som er viktige for oss mennesker, sier Thorsen.

Det mørkeblå feltet viser lavutslippsområdet som nå er godkjent.

Ikrafttredelse i 2026 - håndheves i 2027

Det er forventet at regelverket vil tre i kraft 1. mars 2026, og skip som bygges fra denne datoen må oppfylle NOx-nivå III kravene.

Kravet om bruk av et drivstoff med et svovelinnhold på maksimalt 0,10 prosent blir først håndhevet fra 1. mars 2027.

De norske havområdene i Nordsjøen som ligger sør for 62. breddegrad er i dag allerede et lavutslippsområde for NOx og SOx, og med innføringen av det nye lavutslippsområde vil hele norskekysten bli et felles lavutslippsområde.

Under MEPC 81 hadde Canada en tilsvarende søknad om opprettelse av et lavutslippsområde i sine arktiske havområder som også ble godkjent.

Fakta om MARPOL OG MEPC:

• MARPOL er den viktigste internasjonale konvensjonen for kontroll og forebygging av forurensning av det marine miljøet fra skip.

• MEPC er forkortelse for «Marine Environment Protection Committee», og som på norsk heter IMOs miljøvernkomité.

• Det blir gjennomført årlige møter hvor en tar opp miljøspørsmål som dekkes av MARPOL-traktaten og inkluderer utslipp av NOx-, SOx- og partikkelutslipp fra skip.