I tillegg har mange båter gjort seg ferdig med kvotene og har avsluttet fisket.

Sammenlignet med uka før var det reduksjon i landingene av torsk, sei og hyse fra kystflåten, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Seifisket er mer spredt, fremdeles med en topp i Lofoten, notfisket er ennå ikke kommet i gang. Hysefisket er også spredt, størst kvantum fisket med snurrevad og levert Øst-Finnmark.

Vi tar denne gang også med et avsnitt om rognkjeksfisket som i startfasen. Her forventes økt deltakelse sammenlignet med fjoråret.

Omsetningen av fryst råstoff tok seg opp sammenlignet med uka før, men her vil en økende andel etter hvert dreie seg om reke og mindre fisk.

Råfisklagets omsetning i uke 15 er på 434 millioner kroner (foreløpig tall), som er ned fra 460 millioner kroner uka før. I tallet for uke 15 inngår 100 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde dermed 334 millioner kroner, fordelt med 185 millioner kroner på fersklevert råstoff, og 149 millioner kroner på fryst.

Sammenlignet med 2023

Tilsvarende for uke 15 i fjor, var omsetningen 681 millioner kroner, av det var 76 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter på 605 millioner kroner var fordelt med 444 på fersk og 161 på fryst råstoff.

Ferskomsetning

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 15 utgjorde 185 millioner kroner, ned fra 258 millioner kroner uken før. Torsk, sei, vassild og hyse var størst i verdi med henholdsvis 143, 8, 6 og 6 millioner kroner og for øvrig slik det framgår av tabell 1. Kveitefisket som kom i gang fra 1. april, ga ei omsetning på 3,8 millioner kroner av et kvantum på 63 tonn.

Omsetningen av fersk torsk i uke 15 utgjorde vel 4.000 tonn til en verdi av 143 millioner kroner, en reduksjon fra 6.160 tonn/221 millioner kroner uken før. Toppuken så langt i år er uke 10 med 12.730 tonn og 459 millioner kroner. Det er imidlertid enda et stykke igjen til de kvantumsnivåene som toppukene i vinterfisket har pleid å ligge på. I 2021 inntraff toppuka i uke 10 med 22.333 tonn/ 356 millioner kroner omsatt. Uke 10 var også toppuken i 2022 da det ble omsatt 18.042 tonn/ 447 millioner kroner. I 2023 inntraff toppuken i uke 12 da det var omsatt 19.545 tonn/ 627 millioner kroner. Tradisjonelt sett har toppukene i vinterfisket pleid å være i uke 10-12.

Hittil i år er det omsatt 95.450 tonn fersk torsk til en verdi av 3.483 millioner kroner. Til samme tid i fjor var det omsatt 125.180 tonn til en verdi av 3.965 millioner kroner.

Av kvantumet i uke 15 var 1.820 tonn tatt på snurrevad, 1.480 tonn på garn, 360 tonn på line/autoline og 350 tonn på juksa. Størst kvantum levert Vest-Finnmark, og tar vi med Øst-Finnmark var 2.300 tonn av totalt 4.000 tonn levert i Finnmark. Av 1.580 tonn levert i Vest-Finnmark var 860 tonn tatt på snurrevad, 420 tonn på garn og 270 tonn på juksa. Det er fremdeles mye torsk i området, men fisket sist uke har variert med vær og vind og innslag av lodde og kval/springer. Snurrevad og garn dominerer også i Øst-Finnmark og Troms. I Lofoten var totalt levert 565 tonn, hvorav 340 tonn tatt på garn, 150 tonn på line og 50 tonn på snurrevad. 210 tonn av 380 tonn levert i Vesterålen var snurrevadtorsk, resterende jevnt fordelt på garn og line.

Omsetningen av fersk sei i uke 15 utgjorde 830 tonn til en verdi av 8,3 millioner kroner. En reduksjon fra 1.000 tonn/9,4 millioner kroner uken før. God spredning geografisk, med 260 tonn levert i Lofoten, 130 tonn i Øst-Finnmark, 110 tonn på Helgeland, 80-90 tonn på hver av Vest-Finnmark, Troms, Vesterålen og strekningen Trøndelag-Nordmøre. I hovedsak er kvantumet fisket på snurrevad med 460 tonn og garn med 330 tonn. Ennå ingen seinotfangster levert i Råfisklagets distrikt.

Kvantumet fersklevert hyse i uke 15 var 600 tonn til en verdi av 6,3 millioner kroner. En nedgang fra 725 tonn/ 8,0 millioner kroner uken før. Størst kvantum levert i Øst-Finnmark med 270 tonn av totalen, hvorav 227 tonn tatt med snurrevad. Deretter følger Lofoten/Salten med 174 tonn, hvorav 123 tonn er tatt med garn. I Vesterålen er det levert 60 tonn, hvorav 40 tonn tatt med line/autoline. Vest-Finnmark står for 29 tonn, hvorav 28 tonn er tatt med snurrevad. Deretter følger Troms med 28 tonn, hvorav 21 tonn tatt på snurrevad. Kvantum under 20 tonn i resterende soner.