I et brev til flere departementer skriver FHL at en eventuell godkjenning ikke vil være i samsvar med regjeringserklæringen som legger opp til en kunnskapsbasert næringspolitikk, og at det er enighet om å styrke sjømatnæringen. FHL påpeker at konsekvensutredningen for prosjektet har store svakheter og på enkelte punkter tar helt feil.

– FHL har hele tiden sagt at vi ikke er imot utvinning så lenge det skjer på en forsvarlig måte og at man kan dokumentere at fjorddeponi ikke vil være til skade for sjømatnæringen. Men vi kan ikke se at dette er dokumentert godt nok, sier Domstein.

FHL har sammen med Norges Fiskarlag og andre sjømatorganisasjoner de siste fire årene forsøkt å formidle synspunktene på en ryddig måte, samt å oppnå en god dialog med bergverksnæringen og myndighetene. Men ingen av forslagene som sjømatnæringen har lagt på bordet er tatt til følge. I tillegg er sjømatorganisasjonene og forvaltningsorganer blitt holdt utenfor flere viktige nasjonale prosesser som legger rammer for denne type gruveutslipp, mener FHL, som konkluderer med at reguleringsplanen må avvises.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå skal fatte vedtak om reguleringsplanen for Engebøprosjektet i Sogn og Fjordane. Planene om utvinning av mineraler i Naustdal forutsetter at det tillates utslipp av store mengder gruveavfall og kjemikalier i Førdefjorden.