Sammen med Norske Havner, Norges Kystfiskarlag, Kystrederiene og Nettverk fjord- og kystkommuner har Fiskarlaget sendt et brev til Klima- og miljødepartementet der man ber om at den nye ordningen om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip blir utsatt.

Forsinket veileder

Organisasjonene skriver at de har bidratt faglig til implementering av det nye skipsavfallsdirektivet i norsk rett. Brukerorganisasjonene har også deltatt i referansegruppen til skipsavfallsprosjektet, som har jobbet med veiledning for beregning av avfallsgebyr i havn, metode for innsamling av data og rapportering på oppfisket avfall, herunder også revisjon av «Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner» (M-714), skriver organisasjonene i brevet. De har vært tydelige på at de støttet intensjonen i skipsavfallsdirektivet, og mener det vil bidra til å redusere marin forsøpling.

- Men vi har påpekt at vi finner det svært uheldig at de vedtatte endringer i forurensningsforskriften skal settes i verk fra 1. oktober, fordi informasjon til berørte parter er svært mangelfull og veilederen som skulle utarbeides av skipsavfallsprosjektet ikke er kunngjort.

Ber om 1. januar 2024

- Departementet bør komme oss i møte her. Slik det er nå, vil det være for stor usikkerhet hos de ulike aktørene for hvordan regelverket skal håndteres i praksis, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

På den bakgrunn har de fem brevskriverne bedt regjeringen om å utsette ikraftsettelsesdato til 1. januar 2024, slik at berørte parter får tilstrekkelig veiledning til å innarbeide endringene i sine virksomheter.