Fisk er ikke en del av EØS-avtalen, og derfor møtes Norge og EU til årlige forhandlinger for å fastsette dette i en egen avtale.

Avtalen er todelt, der den første delen handler om forvaltning av felles fiskebestander som torsk, hyse, sild og sei i Nordsjøen og Skagerrak. Den andre delen av avtalen handler om kvotebytte. Kort forklart får EU torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann. I tillegg får Norge deler av EUs kvote i Grønlands farvann, blant annet blåkveite, uer og lodde.

Viktig avtale

– Avtalen med EU er viktig for Norge. Sammen kan vi sikre ansvarlig forvaltning av fiskebestandene i Nordsjøen. I år fokuserer vi særlig på forvaltning av torsk og tiltak som skal beskytte torskeyngel og småfisk i Nordsjøen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Første del av forhandlingene fant sted i London forrige uke. Nå fortsetter forhandlingen i Bergen, der partene må bli enige om en avtale innen 6. desember.

Fiskeriavtalen og brexit

Dersom Storbritannia forlater EU 31. januar med en avtale, vil fiskeriavtalen partene skal forhandle om i Bergen også gjelde for Storbritannia for heile 2020.

Etter brexit må Norge forhandle med både Storbritannia og EU som selvstendige parter. Det betyr i praksis at det blir tre aktører som sammen skal forvalte felles fiskebestander i Nordsjøen.