Det var klar tale under representantskapsmøtet til Redningsselskapet i helgen: Organisasjonen krever at myndighetene prioriterer forebyggende sjøsikkerhet på lik linje med trafikksikkerhet.

Tiden er inne for nullvisjon for drukningsulykker. Dette ble vedtatt da Representantskapet, som er Redningsselskapets øverste myndighet, avholdt møte på sjøsikkerhetssenteret RS Noatun denne helgen.

– Stortinget må vedta en nasjonal nullvisjon for drukningsulykker og sette i gang arbeidet med en nasjonal tiltaksplan for drukningsforebygging, sier Jon Rysst, nyvalgt president i Redningsselskapets sentralstyre.

Kravet om nullvisjon og tiltaksplan var blant punktene i resolusjonen fra representantskapsmøtet. I tillegg ber Redningsselskapet om at offentlige myndigheter i større grad nyttiggjør seg av forebyggende arbeid utført av ideelle organisasjoner. Tilbudet om holdningsskapende og forebyggende aktiviteter rettet mot barn og unge innen sjøvett og livredning bør også i større grad styrkes.

Dette er hovedpunktene fra resolusjonen til Redningsselskapets representantskap (les hele resolusjonen i vedlegget):

Redningsselskapet mener at myndighetene bør:

  • Etablere en nullvisjon for drukningsulykker og finne gode tiltak for å nå denne gjennom en egen handlingsplan for det drukningsforebyggende arbeidet

  • Gjennomføre flere samhandlingsøvelser, der beredskapsaktørene, både offentlige, private og ideelle frivillige deltar

  • Prioritere bedre rammevilkår og sikre en best mulig utnyttelse av beredskapsressursene

  • Nedsette en totalberedskapskommisjon som gjennomgår den samlede beredskapen i Norge med fokus på samarbeid og samhandling mellom alle beredskapsaktører

  • Styrke kystberedskapen i nordområdene