- Når Stortinget nettopp har vedtatt en sjømatmelding om å gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon, tror jeg våre konkurrenter ute i verden både smiler og rister på hodet om det første den nye regjeringen gjør er å legge ned hovedelementet for faglig kvalitet i forvaltningen, sier Nilsen i en melding på Fiskarlagets hjemmeside, i et utspill direkte rettet mot regjeringsforhandlingene på Sundvollen. Han ber i stedet Høyre og Fremskrittspartiet styrke det faglige fokuset på fiskeriene og videreutvikle Fiskeri- og kystdepartementet som et selvstendig fagdepartement.

- Vi trenger helt klart et departement som står på egne ben i forvaltningen av nasjonens viktigste evigvarende ressurser. Vi oppfordrer derfor den nye regjeringen til å tenke svært nøye gjennom hvilke grep som nå gjøres med den departementale strukturen i landet, sier Nilsen.

Tidligere Høyre-statsråd professor Victor D. Norman foreslo i Dagens Næringsliv i går at Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet og olje- og energidepartementet legges inn under Nærings- og handelsdepartementet.

Ukeavisen Ledelse og Magne Lerø skriver i dag at: «Ved å ta et så pass kraftfullt grep, får en mulighet til å koordinere den samlede verdiskapingen i landet på en langt bedre måte. I første omgang bør det holde med å slå sammen «landbruk og fiske» og «olje og næring».

Lerø viser også til at Erna Solberg har luftet muligheten for å ha flere statsråder i samme departement og sier at hun bør unngå det og da eventuelt utnevne statssekretærer med ansvar for en sektor.

- Norges Fiskarlag har stor respekt for våre primærnæringskolleger på den grønne åkeren, men vi vil poengtere at det er en annen type matproduksjon som foregår på den blå åkeren. Dette krever også en annen politisk tilnærming og det er vårt poeng, understreker lederen i Fiskarlaget.

- Jeg vil derfor bare gjenta det jeg sa etter valget, sier Nilsen. Jeg gratulerte Erna Solberg og de andre partiene med det flertallsvotumet de ble gitt i valget. Jeg ønsket dem til lykke med forhandlingene om en regjeringsplattform. Og minnet om at fiskeri- og sjømatnæringen er en så stor, omfattende og viktig næring for nasjonen at dette må tillegges avgjørende vekt i regjeringsdrøftingene og være med på å bidra til at vi opprettholder og videreutvikler et eget Fiskeri- og kystdepartement, sier lederen i Fiskarlaget.