Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 11. desember 2018, og vi gjengir her styrets uttalelse i sin helhet:

"Innledning

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket i Lofoten vinteren 2019. Styret er tilfreds med at Fiskeridirektoratet har tatt tak i denne saken og forsøker å finne løsninger som kan gjøre at et hektisk Lofotfiske kan avvikles på en mest mulig smidig måte.

Styret er imidlertid ikke tilfreds med alle de punktene som Fiskeridirektoratet har foreslått. En vil derfor nedenfor foreslå noen justeringer i forhold til det mottatte forslaget.

Egne snurrevadfelt

Styret har tidligere foreslått at det etableres inntil 2 rene snurrevadfelt innenfor forskriftens virkeområde. Styret beklager at Fiskeridirektoratet ikke har tatt dette videre da det langt på vei ville ha bidratt til større ro omkring fisket i Lofoten.

Styret ber Fiskeridirektoratet derfor om å opprette to snurrevadfelt i Lofoten og sørge for å legitimere dette ved å involvere representanter fra garnflåten som sammen med snurrevadfiskere og en representant for Nordland Fylkes Fiskarlag kan vurdere koordinater for dissefeltene.

Tidsperioden for reguleringene

Styret registrerer at Fiskeridirektoratet ønsker å iverksette forskriften fra 15. febr., mens styret tidligere har sagt 1. mars. Styret mener fremdeles at 1. mars. er en mer naturlig dato da det som regel er omtrent fra dette tidspunkt fisket begynner å ta seg opp.

Merking av redskaper

Styret er enig i Fiskeridirektoratets forslag til merking av redskaper under forutsetning av at den beskrevne merkingen bare skal gjelde på innersiden av Lofoten. På yttersida er det vanlig med å merke med 2 flagg i nordenden, altså lengst fra land. Styret mener at slik må det være også i fremtiden.

Styret er enig i det foreslåtte kravet til reinnmelding av redskaper i samme posisjon etter 7 dager.

Styret mener at det må sanksjoneres mot fartøy som lar være å melde inn og ut redskapene til Kystvaktsentralen.

Krav til sporing - bruk av AIS

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag har tidligere foreslått at det bør innføres krav til at det det skal være en fastmontert AIS i alle dekkede fiskefartøy. Dette både ut fra et sikkerhetsaspekt, men også ut fra at et slikt krav vil være til hjelp i reguleringen av fiskeriene.

I dette tilfellet ville påbud om å bruke AIS i Lofoten ha bidratt til å skaffe aktører både på havet og på land en bedre oversikt over fiskeriaktiviteten og i tilfelle konflikter kan en i større grad registrere hvem som er involvert. En slik funksjon vil ikke en sporing slik Fiskeridirektoratet antyder gi. Krav til AIS vil også være et ledd i det å kunne overvåke fisket for å unngå omgåelser av regelverket.

Styret reagerer også på den argumentasjonen som Fiskeridirektoratet bruker for ikke å gå inn for påbud om AIS. Når direktoratet mener at en AIS ikke fyller krav som er satt i et forslag om å innføre sporing og innsamling av data fra fiskeflåten under 15 meter er dette langt fra en avklart sak. Å innføre krav til fangstdagbok på samme måte som en i dag har i flåten over 15 meter er ikke akseptabelt. Styret mener at det er å trekke overvåkingen av den minste fiskeflåten for langt samtidig som det vil være alt for komplisert å innføre det samme for den minste flåten.

Kystfiskeappen har nå i stor grad gått seg til og styret forventer derfor at denne videreføres samtidig som AIS påbys slik at en kan følge flåten på feltet.

Nattforbud mot snurrevad

Styret har tidligere foreslått at det bør innføres forbud mot snurrevadfiske etter torsk om natten. Imidlertid foreslår Fiskeridirektoratet at alt snurrevadfiske skal være underlagt et nattforbud. Styret er sterkt uenig med Fiskeridirektoratet i forhold til dette punktet.

Det fiskes også sei i Lofoten om vinteren og det er avgjørende at flåten får fiske på denne arten om natten. Dersom Fiskeridirektoratets forslag går gjennom vil det bli fisket lite sei og industrien i området får enda mindre råstoff å arbeide med dersom dette skulle bli en realitet.

Taubegrensning for snurrevadfartøy

Styret registrerer Fiskeridirektoratets forslag om at lengdebegrensningen på snurrevadtau skal settes til 5 kveiler for hele Lofoten fra og med Røst til og med Vågan. For at det skal være praktisk mulig å drive snurrevadfiske på feltene ved Røst og Værøy må det tillates større taulengde. En vil da også oppleve at snurrevadaktiviteten spres over et større område slik at arealkonflikter i større grad unngås. Styret krever derfor at taubegrensningen bare skal gjelde fra Lofotodden og østover til og med Vågan. I de øvrige områdene må det være den generelle begrensningen som gjelder.

Annet

Styret mener at havfiskeflåten må forbys å fiske på innersiden av Lofoten i den tiden forskriften gjelder. Dette bl. a for å redusere de negative virkningene som en endret forståelse av Forkastregelen har gitt.

Avslutning

Styret mener at for å få reguleringene i Lofoten til å fungere så må Fiskeridirektoratet ta høyde for de synspunktene som styret har fremmet foran. Uten å følge styrets innspill vil vi få en konsentrasjon av snurrevadfartøy i Øst – Lofoten, det vil komme mindre råstoff på land i Værøy og Røst og ikke minst vil det bli landet mye mindre sei i Lofoten enn det som har vært vanlig de siste årene.

I tillegg synes styret det er merkelig at Fiskeridirektoratet ikke ser nødvendigheten av å innføre krav om at alle fartøy skal ha installert AIS. Dette vil gi en god oversikt over fiskeriaktiviteten, forbedre sikkerheten og ikke minst vil det gi en forbedret mulighet til å forhindre ulovligheter i fiskeriene. Å legge til grunn en mulig innføring av fangstdagbok og tilhørende obligatorisk sporing mener styret er å forskuttere utfallet av en slik diskusjon."