Regjeringen måtte gjøre knefall på slutten av fjoråret, etter at oppdrettsgiganten Marine Harvest klaget inn den norske eierskapsbegrensningen innen lakseoppdrett til EØS-systemet. Oppdrettsselskapet mente at de norske reglene brøt med viktige prinsipper i EØS-avtalen.

Fram til nå har ingen hatt lov til å eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten i norsk oppdrettsnæring.

Nå foreslår regjeringen å åpne for at et selskap kan eie inntil 40 prosent av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringa. Samtidig stilles det klarere krav til aktivitet i kystdistriktene.

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag sendt på høring utkast til ny forskrift om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen. Frist for høringsinnspill er 20. juni 2013.

- Regjeringen er opptatt av et mangfold i eierskap i havbruksnæringa. Vi trenger både små og store selskap. Målet med endringen er mer verdiskaping fra havbruksnæringa i kyst-Norge. Jo større del av fellesskapets ressurser et selskap får benytte seg av, jo mer bør de bidra med tilbake til kystdistriktene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Departementet foreslår en trappetrinnsordning, hvor det kan søkes om erverv som medfører kontroll fra og med 15 prosent av produksjonskapasiteten og inntil 40 prosent. Selskaper som eier mindre enn 15 prosent av produksjonskapasiteten trenger ikke søke. Jo større andel av produksjonskapasiteten et foretak eier over denne grensen, desto strengere krav vil stilles til foretakets FoU-virksomhet, bearbeidingsgrad og antall trainee- og lærlingplasser som tilbys.

Det stilles krav til spredning av foretakets aktivitet. Selskapet må ha minst ett større aktivitetssenter som for eksempel en administrativ enhet, foredlingsvirksomhet, et senter for forskning og utvikling, regionhovedkontor eller lignende i hver region foretaket har akvakulturvirksomhet.

- Ved utformingen av reglene har vi tatt utgangspunkt i skissen som ble presentert i pressemelding 12. desember i fjor. Jeg mener at de nye kravene i større grad vil sikre at de største selskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene, sier fiskeri- og kystministeren.