- Allerede fra starten av året er 14 500 tonn torsk og 5200 tonn hyse av unytta tredjelandskvote gitt som en direkte kvoteøke til norske fiskere. 10 000 tonn torsk er fordelt direkte til fartøyene etter fastsatt fordelingsnøkkel, mens 4500 tonn torsk er fordelt etter samme nøkkel til bifangst og ulike bonusordninger. Tilbakeføringa kan bli større i løpet av året dersom videre avtaler om kvotebytte ikke fører frem, heter det i pressemeldinga fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Det er satt av 12 000 tonn torsk fra gruppekvotene til kystfiskeflåten under 21 meter hjemmelslengde og i åpen gruppe til bifangst for å sikre at det blir fisket mer hyse og sei. For å skape ytterligere aktivitet til høsten er det satt av totalt 4500 tonn torsk til bifangst for kystflåten og ulike bonusordninger for trålere, konvensjonelle havfiskefartøy og kystfartøy over 21 meter.

Bifangstordning

Bifangstordninga blir videreført i 2012 med ei avsetning på 12 000 tonn gjeldende for fartøy med hjemmelslengde under 21 meter som leverer fangsten fersk, og for åpen gruppe. I tillegg blir det tilført et kvantum på 2201 tonn fra ufordelt tredjelandskvantum til ordninga, totalt 14 201 tonn torsk.

Ordninga trer i kraft fra 23. april med inntil 10 prosent bifangst av torsk. Bifangstprosenten blir justert opp fra 2. juli med inntil 30 prosent bifangst av torsk. Dersom utviklinga i fisket tilsier det kan prosentene vurderes nærmere i løpet av 2012.

Bonus for store

For å sikre landinger av fersk fisk til landindustrien til høsten vil det for 2012 bli etablert bonusordninger for konvensjonelle fartøy over 21 meter, konvensjonelle havfiskefartøy og for trålere. Utover avsetninga på 12 000 tonn til bifangst som er tatt fra gruppekvotane i kystflåten er det satt av 4500 tonn ekstra torsk fra unytta tredjelandskvote til bifangst og bonus. Slik ser regnestykket ut:

OrdningGruppeAvsetning
BifangstordningÅpen gruppe287
BifangstordningKyst < 21 m1 914
BonusordningKyst > 21 m428
BonusordningKonv. hav386
BonusordningTrål1 485
Totalt4 500

Fiskeri- og kystdepartementet vil komme nærmere tilbake til innretninga for de ulike bonusordningene.

Fritt hysefiske for kystflåten

Torskekvotene i lukket gruppe er gitt som garanterte fartøykvoter. Trass i stor økning i avsetninga til bifangst er fartøykvotene økt fra starten av året sammenlignet med 2011. For kystflåten blir det også neste år fritt fiske på hyse med garanterte kvoter.

Fritidsfiske

Avsetning til rekreasjonsfiske blir videreført på nivå med fjoråret. I tillegg er det satt av 300 tonn hyse til dette formålet fra 2012. Denne avsetninga skal dekke fangsten i rekreasjonsfisket, eller såkalt turist- og fritidsfiske, medregnet fangsten i ungdomsfiskeordninga og fangst fra fritidsfiskere som blir omsatt gjennom salslagene. Departementet har også satt av 3000 tonn torsk til oppfølging av Kystfiskeutvalget for Finnmark. Til sammen er det satt av 10 000 tonn torsk til disse formålene.

Åpen gruppe

Åpen gruppe skal fremdeles være et reelt alternativ for fiskere som ikke har løyve til å delta i lukket gruppe, og fiskeri- og kystministeren er særlig opptatt av at ungdom skal kunne etablere seg med egne fartøy i denne gruppa.

Samfiske

Samfiskeordninga blir videreført i lukket gruppe for fartøy under 11 meter, på samme vilkår som i 2011.

Fortsetter kysttorskevern

Gjeldende reguleringer for kysttorsk blir føreløpig videreført, og departementet vil tidlig i 2012 vurdere disse på nytt, i lys av resultatene fra det årlige kysttoktet som nylig vart gjennomført.

Påskestopp

På bakgrunn av ønske fra næringa blir det ikke påskestopp i 2012.

Fordeling

en norske torskekvoten er fordelt med 225 828 tonn (67 prosent) til fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper (garn, line, snurrevad og snøre), og 111 229 tonn (33 prosent) til trålerne.

Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 28 929 tonn, og er regulert med fartøykvoter. Fartøy i lukket gruppe kan fiske 175 438 tonn, og fartøy i åpen gruppe kan fiske 21 462 tonn i 2011.

Fartøy i lukket gruppe er regulert med fartøykvoter. Fartøykvotene er fra 25,3 tonn til 214,4 tonn, avhengig av hjemmelslengde og fartøyets faktiske lengde.

Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter har en gruppekvote på 47 930 tonn torsk. Av dette kvantumet er det avsatt 3537 tonn til bifangst. I tillegg blir gruppa tilført 649 tonn ekstra til bifangst fra unytta tredjelandskvantum. Gruppa er gitt ei overregulering på 35 prosent. Dersom fartøyets faktiske lengde er større enn 11 meter får de halv overregulering, 17,5 prosent.

Fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter har en gruppekvote på 46 182 tonn torsk. Av dette kvantum er det avsatt 3408 tonn til bifangst. I tillegg blir gruppa tilført 625 tonn ekstra til bifangst fra unytta tredjelandskvantum. Gruppa er gitt ei overregulering på 5 prosent. Dersom fartøyets faktiske lengde er mindre enn 11 meter får de dobbel overregulering, 10 prosent.

Fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 21 meter har en gruppekvote på 47 324 tonn torsk. Av dette kvantum er det avsatt 3492 tonn til bifangst. I tillegg blir gruppa tilført 640 tonn ekstra til bifangst fra unytta tredjelandskvantum. Gruppa er gitt ei overregulering på 5 prosent. Dersom fartøyets faktiske lengde er mindre enn 11 meter får de dobbel overregulering, 10 prosent.

Fartøy med hjemmelslengde mellom 21 og 28 meter har en gruppekvote på 31 659 tonn torsk. Det er ikke avsatt noe kvantum til bifangst og hele gruppekvoten er gitt som fartøykvoter. I tillegg til gruppekvoten blir det avsatt 428 tonn til en bonusordning til høsten. Gruppa er gitt ei overregulering på 1 prosent. Dersom fartøyets faktiske lengde er mindre enn 11 meter får de dobbel overregulering, 2 prosent.

Fartøy i åpen gruppe har en gruppekvote på 21 176 tonn torsk. Av dette kvantum er det avsatt 1563 tonn til bifangst. I tillegg blir gruppa tilført 287 tonn ekstra til bifangst fra unytta tredjelandskvantum. Maksimalkvotene i åpen gruppe er fra 20 til 32 tonn, avhengig av fartøylengde. Det blir gitt garantert kvantum fra 14 til 22 tonn. Det blir gitt tilleggskvoter på 6 tonn til alle fartøy i åpen gruppe i virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

All bifangst av torsk i fisket etter andre arter må avregnes innenfor fartøykvoten, innenfor bifangstordninga eller innenfor bonusordninga.

Fartøy med torsketrålløyve med kvotefaktor 1,00 kan fiske 1240 tonn torsk i 2012.

I 2011 var kvoten 1137 tonn fra starten av året, men ble senere økt til 1201 tonn.

I tillegg blir det sett av 1485 tonn til ei ordning med kvotebonus.

Hyse

Den norske hysekvoten blir fordelt med 96 815 tonn (62 prosent) til fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper og 59 338 tonn (38 prosent) til trålerne.

Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske 17 427 tonn, og er regulerte med maksimalkvoter. Her er kvoteenheten sett til 273 tonn, av dette er 195 tonn garantert. Maksimalkvoten er overregulert med 40 prosent. Disse fartøyene må dekke eventuell bifangst av hyse i fisket etter andre arter innenfor fartøykvoten.

Konvensjonelle kystfiskefartøy i lukket gruppe får fritt fiske etter hyse innenfor gruppekvoten, med garanterte kvoter i bunnen mellom 9 og 64 tonn, avhengig av hjemmelslengde. Fartøy i åpen gruppe kan fiske 7745 tonn i 2012 og får fritt fiske innenfor gruppekvoten med et garantert kvantum på 6 tonn.

Fartøy med torsketrålløyve med kvotefaktor 1,00 får en maksimalkvote av hyse på 800 tonn, av det er 666 tonn garantert. Maksimalkvoten er overregulert med 20 prosent.