Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at politimesteren i Trøndelag nylig utstedte forelegg til Mowi ASA og Egersund Net etter en rømmingshendelse på lokalitet Geitryggen i mars 2018 der 54 000 laks rømte.

Mowi har ifølge direktoratet brutt bestemmelser i akvakulturregelverket om kravet om å utvise særlig aktsomhet for å hindre av fisk rømmer, at innretninger og utstyr som brukes til akvakulturvirksomheten skal være forsvarlig utformet, ha forsvarlige egenskaper og brukes med nødvendig aktsomhet, og at driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.

Egersund Net fikk forelegg i samme sak for som vare- og tjenesteprodusent til næringen å ha produsert og levert innretninger og utstyr som nyttes til aktiviteter omfattet av akvakulturloven, uten at disse innretningene og utstyret var forsvarlig utformet og hadde forsvarlige egenskaper, og for å ha unnlatt å varsle Fiskeridirektoratet om avvik ved produkter eller tjenesten som kan føre til avvik.

I tillegg hadde begge selskapene brutt regler i IK-Akvakulturforskriften.

Mowi ASA har vedtatt et forelegg på kr 3 750 000 og Egersund Net har vedtatt et forelegg på kr 750 000.

Mange brudd i én sak

Videre skriver direktoratet at Vest politidistrikt nylig har utstedt et forelegg til Ilsvåg Holding for drift uten gyldig anleggssertifikat, brudd på kravet om å utvise særlig aktsomhet for å hindre av fisk rømmer og brudd på kravet om at driften til enhver tid skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.

Ilsvåg Holding har vedtatt et forelegg på kr 500 000 og en inndragning på kr 200 000.

Begge disse sakene var anmeldt av Fiskeridirektoratet, som har hatt et godt samarbeid med politiet underveis i etterforskningen av sakene.